Beskrifning 1872

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Beskrifning 1872, tidig svensk fyrlista. Fullständig titel:

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

"De hermed lemnade beskrifningar angifva de befintliga fyrinrättningarnes nuvarande beskaffenhet och utseende, och för beslutade men icke ännu uppförda, sådana de äro ämnade att blifva. Genom insättning eller utbyte af planscher och beskrifningar kan samlingen, på sätt den nu är anordnad, lätt hållas komplett i mån af framdeles skeende förändringar. Förändringar, hvilka ägt rum sedan planscherna börjat graveras, hafva föranlett några oegentligheter i fyrarnas nummerordning och fördelning på särskilda planscher.

Stockholm i Nov. 1872.

Kongl. Lotsstyrelsen"


SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg

Om fyrväsendets uppkomst och utveckling

(här kommer mera)


Jfr mil, längdmått, Svensk Fyrlista, Underrättelse 1848