Kullen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kullen, nu svensk, f.d dansk, f.d. bemannad fyrplats 400 m O om Kullens yttersta udde, Kattegatt. Bemannad 1561-2006 (c.a.)

Kullen är den fyr i Sverige med högst lyshöjd (78,5 meter över havet)

Kullen1872Strip.jpg

Kullen enligt Beskrifning 1872.


Kullen karta ritad.jpg
Fl 5s.jpg

DKFlag.jpg SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Kullen. Foto Esbjörn Hillberg.
Vippfyr modell Skagen. Figur Leif Elsby.
Fyrugn efter Polheimers modell, Östergarn. Foto Esbjörn Hillberg.
Kullen år 1826. Akvarell av dansken Ole Jørgen Rawert.
Kullen. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Kullen gamla fyren omkr 1900. Foto Lotsverket.
Kullen nya fyren 1901. Foto Lotsverket.
Linsen till Kullen tillverkad 1900 av Barbier & Benard, Paris. Foto Lotsverket.
Tillverkarskylt Barbier & Benard, Paris. Foto G Sernbo 2013.
Kullen trappa. Foto Esbjörn Hillberg.
ReservkraftKullen. Foto Leif Elsby 2000.
Kullen mistmaskinhus före Nautofonen. Vykort Ahrenbergsflyg 30-talet.
Kullen från N. Foto Lotsverket 1946.
Kullen med optisk signaltavla. Foto Gunnar Lundh 1934.
Kullen med optisk signaltavla signalstång. Vykort före 1937.
Kullen fyr från V med optisk signaltavla. Foto Lotsverket 1946.
Kullen. Foto DT.
Kullen. Foto DT.
Kullen. Foto Esbjörn Hillberg.
Kullen fyrbostäder 1946. Foto Lotsverket.
Kullen fyrplats och fyr. T.h. bostad för fyrmästaren. T.v. fyrvaktare och biträden. Foto Tore Olsson 1988.
Kullen fyrbostäder. Foto Leif Elsby 2000.
Ledfyren Kullens Västra med i bakgrunden Kullen. Foto UV.
Kullen Nautofon med dimdetektor. Foto Tore Olsson 1988.
Kullen Nautofon med dimdetektor. Foto Tore Olsson 1988.
Kullen Nautofon med dimdetektor. Foto Leif Elsby 2000.
Kullen slip med båthus. Foto Tore Olsson 1988.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
714600 C 2260 N 56 18, O 12 27 Fl W 5 s 27,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1561 1900 1979 2006 men även periodvis tidigare 15 78,5


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Kullens fyr. Belägen i Brunnby socken av Malmöhus län. Postadress: Mölle. Telegramadress: Rt. 90, Mölle.

Den 18 juli 1560 gav kung Fredrik II av Danmark Lensmanden i Helsingborg order om att låta uppsätta en fyrgryta på Kullen. Samma dag beordrades Lensmanden på Aalborghuus att uppsätta en fyrgryta på Skagen och Lensmanden på Kalö att uppsätta en dylik på Anholt. Enligt ytterligare instruktion skulle fyrgrytan vara 1 1/2 aln djup och vid som en tunna. Den skulle hissas i en vipp, byggd av gott, stort ektimmer och minst 20 alnar hög 'saa at hvilke skibe, som om nattetide forover seiglindis vorder, kunde den se langt udi söen og tage dennem vare'. Vakt skulle också hållas, och Lensmanden ålägges att 'lade bygge en bo ved stranden, om der icke er husse saa nerverendis, som dend karl kan vere udi natten, som skal vare samme lampe'. (Beskedet givet särskilt beträffande Skagen med givetvis tillämpligt på de andra fyrplatserna).

Fyren skulle tändas första natten i mars månad, såvida fartygen kunde segla för is, samt brinna alla nätter intill Sankt Mortens dag. Den skulle tändas en timme efter solnedgången och släckas igen 'naar dagen gaar upp'. Det skulle skaffas en 'god och tro karl' att passa fyren.

Trots kungens direktiv om god passning ingick ständigt klagomål från sjöfarande om den saken eller snarare om dess frånvaro. Om några år ersattes de öppna vippfyrarna av torn, på vilka anbragtes lyktor så stora att man kunde gå rak i dem. I dessa brändes talgljus, i Kullen 12 ljus. Tullnären i Helsingör, Jörgen Berger, åtog sig genom kontrakt passningen av fyren mot en betalning av 200 danska mark i kontanter och kronogården Kullagård med fri vedbrand av vindfällen. Jörgen Berger behöll fyrpassningen endast några år, varefter det kom en så förnäm entreprenör som Lensmanden på Ven, astronomen Tycho Brahe. Omkring år 1580 hemställde sjöfarande att lyktorna skulle brinna så länge det var möjligt att segla, mot att dubbla fyrpengar erlades. Tycho Brahe fick av Öresundstullspengar ett tillskot av 300 Daler för 'et lade Lygten blusse om Vinteren saavel som om Sommeren'.

Det nuvarande fyrtornet av råhuggen granit byggdes år 1900, då ljuskällan ändrades till lux-ljus och fyrkaraktären till blixt, en var femte sekund."

Den danska tiden och Tycho Brahe

Kullen ligger på Kullaberg och är Sveriges högst belägna fyrplats med nuvarande fyrljus 78,5 m över havet.

 • Kullaberg reser sig över kringliggande slättbygd och är en så kallad horst med branta sidor.
 • Den har bildats genom förkastning av urberget, se landhöjning.

Uppgifter i både svenska och danska arkiv gör det troligt att det redan på 1200- och 1300 talen har funnits en eld eller någon slags 'flamma' på Kullen för att varna sjöfarande.

1560 gav kung Fredrik II av Danmark order om att låta sätta upp 'fyrpannor' på Skagen, Anholt och Kullen.

1561 tändes den första fyren på Kullen, troligen 1 mars 1561, 'papegojfyr', en form av vippfyr.

 • Fyrljuset kom från en öppen vedeld.

1563 ersattes den tidigare fyren av ett murat stentorn, som hade en fyrlykta med blytak och fönster med glasrutor.

1577 blev astronomen Tycho Brahe fyrmästare på Kullen.

 • Efter den gamle kungens död råkade han dock i onåd hos den nye.
 • Han fråntogs därför sina privilegier, bl.a. Kullagården och Ven, och lämnade landet i landsflykt 1597.
 • Han dog i Prag 1601.
 • 1585 ersattes fyren med ett annat, placerat nära dagens fyrtorn.
 • Fyrljuset kom fortfarande från talgljus.

1624 Ungefär detta år byggdes fyren om.

 • Lanterninen togs bort och kransen av talgljus utbyttes mot en öppen eld, en sk öppen kolfyr.
 • Stenkol till elden togs från de NV- skånska kolbrotten, bl a i Höganäs.
 • Det gick åt 10 tunnor kol per dygn.
 • Spår efter kolhanteringen kan fortfarande ses under grästuvorna på fyrplatån.

Den svenska tiden börjar

1658 slöts freden i Roskilde.

 • Skåne med Falsterbo och Kullens fyrplatser blev svenska.

1672 hade Maria Sofia de la Gardie kungligt privilegium för de skånska fyrarna Kullen och Falsterbo, dit hon levererade kol från egna gruvor i Skåne.

1716 under det stora nordiska kriget eldades hela kollagret vid Kullens fyr upp på order av Karl XII för att kolen inte skulle komma i danskarnas händer.

1732-1747 hade kommissarie Busch i Göteborg entreprenad på fyrarna Nidingen, Kullen och Falsterbo, se entreprenör.

1747-1763 hade Skånska Stenkolsintressenterna entreprenad på fyrarna Nidingen, Kullen och Falsterbo men man ledsnade i förtid och överlät entreprenaden.

1749 revs det gamla fyrtornet och ett nytt byggdes.

 • Det förra var i dåligt skick och behövde ersättas.

1763-1766 hade handelsman Peter Bagge entreprenad på fyrarna Nidingen, Kullen och Falsterbo.

1766-1786 hade handlanden och rådmannen Sven Schale i Göteborg entreprenad på fyrarna Nidingen, Kullen och Falsterbo.

1788, 1790 och 1791 besökte Anders Polheimer och studerade fyringen med stenkol på Nidingen, Kullen, Falsterbo och Grönskär.

Täckt stenkolsfyr

1792 Ånyo ombyggnad, nu på prov en ny konstruktion av Anders Polheimer, en "fyrugn".

 • Ett finurligt system med luftkanaler och ventilationstrummor under fyrkorgen gav väsentligen bättre ljusstyrka, driftsäkerhet och driftsekonomi.
 • Kullen blev den då mest 'moderna' och pålitliga öppna stenkolsfyren i Skandinavien.

1817 byggdes fyren om från att vara en öppen kolfyr till en täckt stenkolsfyr.

 • Elden slöts inne i en lanternin med glasfönster vilket gav en jämnare ljuslåga.
 • Detta blev den första täckta stenkolsfyren i Sverige.

1826 övertog Kronan fyren.

 • Den hade till nu drivits på entreprenad men inte helt till belåtenhet, se entreprenör.

Enligt Underrättelse 1842

KULLEN. Täckt Stenkolsfyr.

Lat. N. 56° 18'12". Long. O. 30° 36'45"

Fyrtornet är uppfördt på den ytterst emot Kattegat utskjutande höjden af Kulla-bergen, 260 fot öfver vattenytan. Sjelfva tornet har från grunden till lanterninspetsen 41 fots höjd och lågan brinner 290 fot öfver vattnet, samt synas i klart väder och då dimma eller moln ej hindra dess sigtbarhet, hvilket emellanåt inträffar, på 5 à 6 mils afstånd. Utmed fyrtornet äro några små hus belägna.

Anm. Enligt den af Kongl. Maj:t nådigt fastställda plan för de Svenska fyrarna, skallKullenss fyr förändras till en omgående Spegel-fyr, hvarmed början göres innevarande år.

Spegelfyr

1843 Ånyo ombyggnad. Större delen av det gamla tornet revs och ersattes av ett nytt torn i tegel med ett vidbyggt hus, också i tegel.

 • Tiden med stenkol (sedan 1624, dvs nästan 200 år) var nu slut får att ge fyren ljus.
 • Nu börjar tiden med flytande bränsle. Det nya bränslet utgjordes av rovolja.
 • Fyren förändrades till omgående spegelfyr.
 • Fyrapparaten bestod av 12 rovoljelampor med 12 paraboliska mässingsspeglar som riktade ljuset.
 • Fyrapparaten var tillverkad i England.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Kullen. Omgående Spegelfyr.

Lat. N 56° 18'12". Long. O. om Ferrö 30° 36'45". Long O. om Greenwichs meridian 12° 27'

Fyrtornet är uppfördt på den yttersta emot Kattegatt utskjutande höjden af Kullaberget. Det ombyggdes ånyo år 1842 och 1843 samt inrättades till en omgående spegelfyr, som tändes för första gångne den 31 Oktober sistnämnda år. Fyrapparaten består av 12 reverberer eller speglar, placerade 3:ne på hvar sida af en qvadrat, hvilken genom ett utvexlingsverk går ikring på 8 minuter och derunder gifver 4 lika sken av ungefär 30 sekunders varaktighet hvardera, med 1 1/2 minuts mörka mellantider. Ifrån berget, hvarå fyrtonet är uppfördt, är till vattenytan 260 fot. Tornets höjd från grunden till altanen är 26 fot och till fyrljuset 37 fot, hvilket senare alltså brinner på 297 fots höjd öfver vattenytan samt kan synas i klart väder och då ej dimma eller moln hindra dess sigtbarhet, hvilket emellanåt inträffar, på 5 à 6 mils afstånd. Utmed tornet är ett boningshus uppfördt.

Enligt Underrättelser 1852

KULLEN. Omgående Spegelfyr.

Lat. N. 56°18'12”. Long. O. om Ferrö 30°36'45”. Long. O. om Greenwichs meridian 12°27'.

Fyrtornet är uppfördt på den ytterst emot Kattegat utskjutande höjden af Kullaberget. Det ombyggdes ånyo 1843 samt inrättades till en omgående spegelfyr, som tändes första gången den 31 Oktober samma år. Fyrapparaten består af 12 reverberer eller speglar, placerade 3:ne på hvar sida af en qvadratisk ställning, hvilken medelst ett utvexlingsverk går ikring på 8 minuter och derunder gifver fyra lika sken af ungefär 30 sekunders varaktighet hvartdera med 1 ½ minuts mörka mellantider. Ifrån berget, hvarå fyrtornet är uppfördt, är till vattenytan 260 fot. Tornets höjd från grunden till altanen är 26 fot och till fyrljuset 37 fot, hvilket sednare alltså brinner på 297 fots höjd öfver vattenytan samt kan synas i klart väder och då ej dimma eller moln hindra dess sigtbarhet, hvilket emellanåt inträffar, på 5 à 6 mils afstånd. Ett hvitrappadt hus af sten är sammanbyggdt med fyrtornet och ett stycke derifrån står ett rödfärgadt boningshus af trä jemte ett uthus. Pl. IV.

1857 försilvrades fyrspeglarna.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 56° 17’,9. Long. O. 12° 27’,3.

 • Fyrapparaten: 12 st oljelampor med paraboliska speglar.
 • Tornets höjd från grund: 48 fot (14,4 m).
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 297 fot (89 m).
 • Fyrtornet: av sten, grågult
 • Lysvidd: 20 à 24 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 260 fot (78 m).
 • Lysfält: runtom horisonten.

Fyrtornet är uppfört på yttersta höjden av de mot Kattegatt utskjutande Kullabergen. Fyrapparatens 12 st oljelampor med speglar är anbringade 3 på vardera sidan av den omgående kvadratiska ställningen. Dennas omloppstid är 8 minuter, därunder apparaten sålunda visar 4 starka blänkar, vardera av omkring 1/2 minuts varaktighet med 1 1/2 minuts långa mörka mellantider. Fyrtornet är grågult, men ett därmed sammanbyggt hus av sten är vitrappat. Bostadshusen, som ligger nära intill, är röda, men syns föga från sjön. Redan på 1500-talet fanns fyr på Kullen. Det äldre tornet ombyggdes 1843, då fyren förändrades från stenkol- till omgående spegelfyr. Likasom alla högt belägna fyrar, är Kullens ofta insvept i tjocka, och sannolikt kommer i en ej alltför avlägsen framtid ifråga att närmare stranden på Kullabergens yttersta lägre udde anbringa den fyr, som på svenska sidan skall leda fartyg från Kattegatt inåt Öresund.”

Fotogen

1882 utbyttes rovoljelamporna mot fotogenlampor. Lamporna har 'oföränderlig oljeyta'. Vekens ytterdiameter 3 cm.

1884 erhöll fyrplatsen en mistsignalkanon "av kommendör Engströms konstruktion".

1898 byggdes en ny fyr nere vid vattnet, en rund fyrkur i järn, Kullens Västra med 4:e ordningens lins, för att då den stora fyren var skymd i dimma märka ut Kullahalvöns nordvästra udde.

Nuvarande fyr

1898 ritades vinnande bidrag till en ny fyr av arkitekten Magnus Dahlander (1862-1951) från Dalarna.

 • Fyren var 15 meter hög med fyrljuset placerat 78,5 meter över havet.


1899 Ånyo ombyggnad. Den nya av Dahlander ritade fyren byggdes i granit och tegel strax NNV om den gamla.

1900 togs den nya fyren (= den nuvarande) i bruk. Den gamla revs. Fyrljuset förstärktes av en roterande linsapparat av 1:a ordningen. 3 fack á 120°. Trummans inre diameter 1,80 m.

 • Fyrkaraktär: 1 blixt var 5:e sek. Blixtens varaktighet cirka 0,3 sek.
 • Linsen drevs runt av ett loddrivet urverk. Lodvikt 148 kg.
 • Linsen svävar/flyter på ett bad med 50 kg kvicksilver för att minska friktionen.
 • Linsapparaturen väger totalt 6 ton och består av 450 glasprismor placerade i 3 linser med vardera 2,58 m diameter.
 • Lampa för 'konstant nivå' dvs moderatörlampa med Carcelbrännare. En för normal drift, en som reserv. Lampnäbbar för 5 och 6 koncentriska vekar.
 • Största vekens diameter 13 cm.

Lux-ljus

1906 utbyttes fotogenlampan med veke mot Lux-ljus med tre glödnät med vardera 45 mm diameter.

1914-1918 Under kriget (WW 1) var fyren släckt.

1915 utbyttes mistsignalkanonen mot mistsirén.

 • Mistsirén för komprimerad luft, giver under tjocka 2 korta, tätt på varandra följande ljudstötar var minut.

Issignalstation, varifrån is- och fyrskeppssignaler givas. Signaltavlan, som är vitmålad och har fasaden mot rättv. väst, står invid flaggstången strax söder om stora fyren.

 • Signalerna givas vid dager medelst svartmålade, trekantiga skivor, som anbringas i hörnen av signaltavlan, och under mörker medelst en röd och en eller flera vita lanternor, av vilka den röda anbringas i mitten och de vita i hörnen av signaltavlan.

Elektriskt ljus

1937 elektrifierades fyren. Ljuskällan en 1000 W glödlampa vars ljus av linssystemet förstärks till 3 800 000 Hefnerljus gjorde Kullen till Skandinaviens ljusstarkaste fyr. Lysvidd 27 M.

1946 anslöts fyren till det allmänna elnätet. Elkabel drogs då upp från Mölle.

1951 utbyttes urverket och lod för drivning av linsen mot elektrisk motor.

1961 var fyrkaraktären Bx W 5 s 24 M. Omgående lins med glödlampa. Ljusstyrka: 3 800 000 HK.

 • Akustisk karaktär: Nautofon 2 ljud 60 s (6 + 4 + 6 + 44).

1963 installerades två dieseldrivna generatorer som ersatte den från 1937.

1965 ändrades karaktären på mistsignalen.

1968 var optisk karaktär: Bx W 5 s 24 M. Ljusstyrka: 2 200 000 cd. Omgående lins med glödlampa.

 • Akustisk karaktär: Nautofon 2 ljud var 30 s (2,5 + 2,5 + 2,5 + 22,5). Nautofonen uppsatt på en ställning 200 m V om fyren.
 • Cirkulär radiofyr: Räckvidd: 100 M. ID-signal: KUL. Frekvens: 344 kHz. Radiofyr för sjö- och luftfart (aero).

1971 31 januari rände färjan Prinsesse Margrethe på grund på Kullen.

1975 delautomatiserades fyren.

1978 helautomatiserades Kullen.

1996 (c:a) drogs mistsignaleringen med Nautofonen in.

 • Kullen blev en referens i D-GPS systemet.

2000 Den 9 september firades 100-åringen Kullen med pompa och ståt gemensamt av Sjöfartsverket och Höganäs kommun.

 • Kullen var den ena av då två bemannade fyrplatser i Sverige.
 • Den andra var Holmögadd (den sist avbemannade, året var 2003).

Avbemanning och personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Kullen


Och sedan

I oktober 2015 pensionerades dieselreservkraften, eftersom fyrens strömförsörjning ansågs vara tillräckligt stabil numera. För att säkerställa att DGPS-anläggningen alltid fungerar, har 20 stycken seriekopplade 24 volts SAFT NIFE Sunica.plus Nickel-kadmiumackumulatorer batterier monterats i rummet. De laddas kontinuerligt av två redundanta laddare. D-GPS-anläggningen drivs primärt av batterierna. Kapaciteten 555 amperetimmar och de kan driva D-GPS-anläggningen i 24 timmar.

I september 2016 ersattes kvicksilverlagringen (20 l. kvicksilver) med två kullager längs den vertikala linsaxeln.

Nuvarande optik: 1:a ordn. (1840 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och 7 inslipade ringar omgivna av ett varierande antal (8-18) separata katadioptriska prismaringar, 3 fack á 120°, tillverkad 1900 av Barbier & Benard, omgående, linshöjd 2575 mm. 2x1000W 120V glödlampa. Landkabel, reservkraft från dieselmotor (fram till 2015), RC

Nuvarande fyrkaraktär: Fl W 5 s 27,5 M (skymd cirka 249,5-332,5). Lyshöjd: 78,5 m.


Några hundra meter åt NV, nästan nere vid vattnet finns

Lyssna på igenkänningssignal för radiofyr och Nautofon

Digitaliserat från kassettband och insänt av Markus Hedetoft. Inspelat av hans morfar

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. under hela semestertiden.
Klass Fyrplats klass: I. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Elektriskt ljus, lins 1:a ordningen. Radiofyr. Nautofon 2 st, 50 hkr. Bolinder-motorer. Fyrtorn 15 m högt sammanbyggt med mistmaskinhuset. Nautofonens ljudinstrument beläget c:a 200 m NV om fyren. Fyren anlagd år 1560. C:a 400 m NV om fyren finnes i järnkur en mindre fyr, även den elektrisk.
Läge och natur Fyrplatsen belägen på udden av en i Kattegatt utskjutande bergås. Mycket vacker natur, barr- och lövskog. Fyrplatsen ligger c:a 50 m över havet. Trädgård vid Fm- och Fv-bostäderna.
Bostäder Fm 3 rum och kök, kontor, el. ljus avlopp. Fv och Fb 2 rum och kök, el. ljus, avlopp. Gemensam tvättstuga i Fm-bostadens källarvåning.
Hamn Hamn saknas.
Kommunikationer Landsväg.
Postanstalt Mölle, municipalsamhälle. Väg dit: god men mycket backig landsväg. C:a 5 km till post, järnväg, skola och handelsbod.
Handelsbod Mölle.
Skola Gylleröds skola (strax intill Mölle). Skolform B I. Samrealskola i Höganäs (10 km från Mölle). Inackorderingsbidrag kan erhållas.
Övrigt Fyrplatsen belägen i Brunnby socken. Relativt låg kommunalskatt. Höga levnadskostnader. Husbehovsfiske kan ej bedrivas på grund av att hamn saknas och platsen är ganska arbetskrävande. För närvarande får mjölk köpas vid Kullagården, c:a 1 km från fyren. Goda järnvägsförbindelser Mölle-Höganäs, el.drift. 2:a klass meteorologstation.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder En 4-rums lägenhet inkl 2 enkla vindsrum disponeras av SjöV´s fritidsnämnd.
Ägare SjöV (0771-630000) äger fyr och fyrmästarbostaden.
Kontaktperson Per Sjögren 0705-822372 visar fyr och fyrmuseum, www.kullensfyr.se
Vägbeskrivning Bilväg nr 111 Helsingborg - Mölle - fyren ca 31 km. Fyren belägen inom naturskyddsområdet.
Övrigt Den första fyren, byggd av danskarna 1561, var en vedeld i en järnkorg som hängde i en kätting (papegojfyr). År 1563 byggdes ett murat stentorn med tak av bly, fönster av glas och 12 stora talgljus som fyrbelysning. Tycho Brahe var misslyckad fyrmästare på Kullen 1577-1597. År 1585 byggde man en ny fyr som år 1624 byggdes om till en öppen stenkolseldad fyr.

Fyrplatsen blev svensk vid freden i Roskilde 1658. Den danskbyggda fyren revs 1749 och ersattes av en öppen stenkolsfyr. En tid prövades troligen en vippfyr då Carl von Linné i sin ”Skånska resa” 1751 anger att något liknande fanns på Kullen. År 1792 byggdes fyren om (Polheimers öppen stenkolsfyr) och 1817 ändrades den till täckt stenkolsfyr. År 1843 fick den 12 paraboliska mässingspeglar (spegeldiameter 48 cm) monterade 3 på var sida av en fyrkantig ställning, rotationstid 8 min, 12 envekiga rovoljelampor med oföränderlig oljeyta, tänd 31 oktober, klassificerad som omgående spegelfyr och skenet syntes 5-6 mil. Mässingspeglarna försilvrades 1857. År 1882 ersattes rovoljelamporna av 12 envekiga fotogenlampor med oföränderlig bränsleyta.

År 1899-1900 byggdes en helt ny fyr med nuvarande 1:a ordn. lins (linsvikt 3 ton), urverk och lod (vikt 148 kg) samt en femvekig och en sexvekig fotogenlampa (största vekens yttre diameter 13 cm) för oföränderlig bränsleyta (280.000 Heffnerljus). Luxljus 1906, elektricitet 1937 (1000W 110V lampa) och ljusstyrka 3.000.000 Hefnerljus. Kullen är den högst belägna fyren i Sverige.

År 1898 byggdes fyren Kullen Nedre (Kullen Västra, nr 714900, int nr C 2262) nere vid vattnet, 4:e ordn.(500 mm) dioptrisk trumlins 270°, rotator, envekig fotogenlampa. Den elektrifierades 1937 (110W 110V lampa) och har numera två 5:e ordn (375 mm) dioptriska trumlinser uppe på varandra, 360°, klipp, fotocell, 250W 230V lampa.

Skydd enligt lag Beslutat 7/12 2017 som statligt byggnadsminne. Kullens fyrplats, Kullagården 1:4, Höganäs kommun

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944].

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund


Jfr Öresund, svenskt fyrväsende, fyr- och handelshistoria, talgljus, vippfyr, öppen kolfyr, täckt stenkolsfyr, Tycho Brahe, fyrljusreflektor, fyroptik, rovolja, fotogen, Carcel, Lux-ljus, elektriskt ljus, fyrkaraktär, mistsignal, D-GPS, Dahlander, danskt fyrväsende