Landskrona

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Landskrona, stad, hamn, ensfyrar och hamnfyr med lotsstation vid Öresund.

Landskrona Södra: Nedre: Vid S kanten av inseglingsrännan. Övre: C:a 700 m från föregående. Fyrarna är ens i 094 grad och utmärker södra sidan av inseglingsrännan. 
Landskrona Norra: Nedre: Vid N kanten av inseglingsrännan. Övre: C:a 700 m från föregående. Fyrarna är ens i 094 grad och utmärker norra sidan av inseglingsrännan.

Landskrona1872Strip.jpg

Landskrona enligt Beskrifning 1872.


Oc G 4s.jpg
Oc R 4s.jpg
Oc G 4s.jpg
Oc 4s.jpg
Öresund karta ritad.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Landskrona norra övre. Foto Nils Stenberg 2022.
Landskrona södra övre. Foto Nils Stenberg 2022.
Landskrona hamnbassängen södra övre. Foto Nils Stenberg 2022.
Landskrona hamnbassängen södra nedre. Foto Nils Stenberg 2022.
Landskrona Gråen. Foto Nils Stenberg 2022.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Landskrona Lotsplats. Belägen i Landskrona stad. Postadress och telegramadress: Landskrona.

Landskrona är den enda naturliga hamnen på hela Skånekusten. Den utgörs av Häljarpsåns ursprungliga mynning, som haft ett kring Gråen delat lopp, av vilket det nordliga blev inseglingen. Åns botten ligger den dag som idag är i sitt primitiva skick med bottenstenar och allt från gamla kallbadhuset och upp mot kajerna, allt under sommaren år 1918 företagen dykarpromenad över området i samband med anläggningarna för Öresundsvarvet. Och så djup är denna insegling, att den ej hittills behövt göras något åt.

Nuvarande hamndirektören i Malmö, Gustaf Edlund, var under åren 1916 - 1920 byggnadschef och har utgivit en historik över hamnen, varur uppgiften härovan bl.a. är hämtad. Att i sin helhet återge de historiska dokument han åberopar vore frestande men förbjudes av utrymmet. Vetenskapen betecknar i korthet inseglingen och hamnen som en i havet nedsjunken dalgång.

Då Landskrona genom freden i Roskilde blev, tillika med hela Skåne blev svenskt, företog presidenten i Kungl. Kommerskollegium, Krister Bonde, en inspektion för Kronans räkning av Landskrona hamn, som uppväckt svenskarnas oförställda beundran och prisades som ett naturens underverk. 'En hamn sådan som denna står näppeligen att finna, uti vilken man icke allenast kan ligga säker för ankar och kabel, utan ock utan allt sådant, eftersom han så bråddjup är att skeppen ej kunna driva på grunden utan måste lägga sig stilla invid vallen.'

I samband med befästningsarbeten under 1700-talet byggdes Nyhamnsbassängen med ett vattendjup av 3,5 à 4,5 meter och med kaj av träpålverk. Längs djuprännan fanns kajer till en längd av 570 meter och med djup av 7 à 7,5 meter. Senare har djuprännan beklätts med moderna kajer, och genom arbetena i samband med Öresundsvarvets anläggning under krigsåren har djuprännan förlängts och försetts med kajer.

Om lotsplatsen, dess inrättande, dess äldre historia etc. föreligger inga uppgifter. Under en tid var platsen säte för fördelningschefen över Landskrona lotsfördelning av södra distriktet."

Ur Underrättelser 1852

LANDSKRONA. 2:ne stångmärken, rödfärgade, af hvilka det ena, upprest på Wallen N:o 1, är 80 fot högt med hvitmålad tafla på toppen samt flög, och det andra, vid Badhuset, 56 fot högt med hvitmålad tafla på toppen samt kula. Tjenar till rättelse vid inseglingen till hamnen. Pl. XIII.

Enligt Underrättelse 1848

"Landskrona. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N 55° 51'55". Long. O. om Ferrö 30° 59'45". Long O. om Greenwichs meridian 12° 50'

Denna fyr, som underhålles af staden Landskrona, hållas lysande på lika tider, som Kronans fyrar.

Fyrtornet uppfördes år 1844 på norra hamnpiren. Höjden från vattenytan till fyrljuset är 38 fot. Lysningen sker förmedelst siderallampa.

Enligt Underrättelser 1852

LANDSKRONA. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N. 55°51'55”. Long. O. om Ferrö 30°59'45”. Long. O. om Greenwichs meridian 12°50'.

Denna fyr, som underhålles af staden Landskrona, hålles lysande på lika tider, som Kronans fyrar.

Fyrtornet uppfördes år 1844 på norra sidan af hamnen. Dess höjd från grunden till fyrljuset är 28 fot och fyrlågan brinner på omkring 38 fots höjd öfver vattenytan samt bör i klart väder nattetid synas på 2 mils afstånd. Lysningen sker förmedelst siderallampa.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen : ”Hamnfyr, 2:ne lyktor med fast sken, den yttre med vitt, den inre med rött ljus. Lat. N. 55° 52’,0. Long. O. 12° 49’,8. Fyrlyktorna är på norra sidan av hamnen anbringade på 2:ne i N 70° V och syd 70° O från varandra stående lyktstolpar. Den yttre, med starkare vitt sken, lyser omkring 8 minuter och den inre, med rött sken, omkring 2 1/2 minuter. Hållna överens leder fyrarna mindre fartyg norr om Pilhaksgrundet in uti hamnen. Fyrlyktorna hålls lysande på tider, som för Kronans fyrar är bestämda. Fyrlyktorna underhålls av staden. Lotsar passar upp på norra hamnarmen.”

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Malmö lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Frans Oskar Liljefors, f. 1850
  • Mästerlots: Carl Peter Åkerman, f. 1850
  • Lots: Gustaf Adolf Lönnegren, f. 1859
  • Extra lots: Anders Olof Hjalmar, f. 1869
  • Lotslärling: Johan August N:son Åberg

Lotsbarnskola

Här fanns ingen lotsbarnskola. Barnen gick i sockenskolan.

Landskrona Södra

Nedre: WGS-84 Lat. N 55 52,0. Long. E 12 49,0. Sv. Nr. 697600. Int. Nr. C2328

Övre: WGS-84 Lat. N 55 52,0. Long. E 12 49,5. Sv. Nr. 697601. Int. Nr. C2328-1

1947 anlades fyrplatsen.

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Fyrlykta på vit förrådskur med grön topp på dykdalb.
  • Övre: Fyrlykta på grönt fyrkantigt diagonalställt dagmärke på vit mast.

Nuvarande karaktär:

Landskrona Norra

Nedre: WGS-84 Lat. N 55 52,1. Long. E 12 49,0. Sv. Nr. 698000. Int. Nr. C2332

Övre: WGS-84 Lat. N 55 52,0. Long. E 12 49,4. Sv. Nr. 698001. Int. Nr. C2332-1

1947 anlades fyrplatsen.

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Fyrlykta på vit förrådskur med röd topp på dykdalb med vitt trekantigt dagmärke med orange kant.
  • Övre: Fyrlykta och rött fyrkantigt diagonalställt dagmärke på byggnad.

Nuvarande karaktär:

  • Nedre: Oc WRG 4s 11,5M. Lyshöjd: 6,5 m.

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund


Jfr Öresund, hamnfyr, ledfyr, angöringsfyr, Lotsverket, lots.