Om oss

Om Svenska Fyrsällskapet.

Malören

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som bildades 5 oktober 1996. Sällskapet har fler än 4000 medlemmar utspridda över Sverige och resten av världen och är världens näst största nationella fyrförening

Sällskapet var även år 2002 en av grundarna av World Lighthouse Society.

Förutom många enskilda personer är alla lokala svenska fyrföreningar/stiftelser medlemmar. Till vår stora glädje har även flera maritima organisationer och företag visat sitt stora stöd och blivit medlemmar. Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk, rederier, museer och tidningar är några exempel. En lista över föreningar, organisationer och företag finns här

Våra föreningsmöten och träffar är synnerligen välbesökta. Du som inte har möjlighet att deltaga i dessa aktiviteter kan genom vår information, utveckla ditt fyrintresse och knyta kontakter i Sverige och utomlands.

 

 

Svenska Fyrsällskapets mål är att:

 • Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen.
 • Verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.
 • I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter verka för att händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.
 • Initiera och utveckla kontakter och samarbeta med svenska och utländska fyrföreningar, myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer med intresse för ovanstående områden.

Som medlem i Svenska Fyrsällskapet får man:

 • Sällskapets tidskrift Blänket 4 gånger per år
 • En årlig medlemsförteckning i januarinumret av Blänket
 • Inbjudan till möten, föredrag och andra aktiviteter
 • Tips om fyrlitteratur och ev. medlemsrabatter
 • Tips om fyrboende och ev. medlemsrabatter
 • Besökstips och annan information om fyrplatser och berättelser om fyrpersonalens levnadsöden.

 

Vill du bli medlem finner du medlemsansökan här...

 

Under sin 22-åriga verksamhet har Svenska Fyrsällskapet bland annat:

 • Arrangerat ca. 680 föreningsträffar med sammanlagt över 25 000 deltagare
 • Publicerat drygt 79 nummer av tidskriften Blänket
 • Sedan 1998 drivit denna webbplats (fyr.org). Den ligger etta i besöksstatistiken över världens fyrsidor och har gjort det sedan mer än 15 år.
 • Publicerat (2000) en svensk Fyrbesökshandbok i 5000 ex. med fyrhistoria och information om 86 större svenska fyrplatser
 • Översatt från latin och publicerat (2005) boken Om Fyrar – De Pharis en avhandling från 1722 i 2500 ex.
 • Publicerat (2007) en Fyrhandbok i 10.000 ex med utökad fyrhistoria och detaljerad information om 116 fyrar. Boken har ca 320 sidor och 450 bilder
 • Publicerat (2008, 2012 och 2017) Sveriges första fyrkortlek (52 svenska fyrar) i 12 200 ex.
 • Publicerat (2011) 6 olika fyrbokmärken med totalt 12 fyrar i 5000 ex.
 • Publicerat (2011) informationsbroschyrer om 18 besöksbara fyrplatser (6000 för varje).
 • Publicerat (1998-2016) 10 olika informationsbroschyrer om Fyrsällskapets egen verksamhet
 • Publicerat (2016) publicerat en 192 sidig (170 bilder)  20-års Jubileumsbok (5000 ex) som medlemsgåva
 • Sedan 2000 initierat och genomfört återtändning av bl.a. följande större släckta svenska fyrar: Grönskär, Nordkoster, Smygehuk, Lungö, Gåsören, Pite-Rönnskär och Pater Noster.
 • Sedan 2001 årligen utdelat årets VIPP till någon person, förening etc. (20 st) som gjort en betydande insats för Sveriges fyrar enligt Fyrsällskapets mål
 • Arrangerat Nordens första Fyrbevarandekonferens i Göteborg 2001 där bl.a. alla berörda statliga verksamheter samt flera hamnmyndigheter, kommuner, lokala fyrföreningar och enskilda personer deltog. Därefter har motsvarande konferens arrangerats i Norge 2003, på Island 2006 och på Åland 2009, i Hälsingborg 2016 och i Mariestad 2018.
 • Sedan 2003 årligen arrangerat den Internationella Fyrdagen med över 70 fyrplatser öppna och med 2 600 – 17 400 besökare per år eller totalt 134 600 besökare under 15 år.
 • Sedan 2002 uppvaktat fyrar på deras jämna födelsedagar från det år de blir 100 år. Följande fyrar har försetts med en minnesplakett: Fjuk (150 år), Hjortens Udde (150 år), Finngrundet (100 år), Pite-Rönnskär (100 år), Tistlarna (100 år), Hanö (150 år), Naven (150 år), Fjärdgrund (100 år), Korsö (250 år), Bjuröklubb (150 år), Björn (150 år), Brämön (150 år), Gotska Sandön (150 år), Högbonden (100 år), Holmögadd (250 år), Agö (150 år), Stavik (150 år), Söökojan (150 år), Kullen (450 år), Lungö (150 år), Linköping (100 år), Djurö (100 år) och Sandhammaren (150 år), Häradskär (150 år), Bonden (100 år), Vanäs udde (150 år), Gälleudde (150 år), Stångudden (150 år), Harnäsudde (150 år), Måseskär (150 år), Fällholmen (150 år), Ystad (150 år), Fladen (100 år), Gäveskär (150 år), Understens nya (100 år), Djursten (250 år), Bokö (150 år), Femörehuvud (150 år), Faludden (150 år), Väderöbod (150 år), Risnäsudde (150 år), Östergarn (200 år) och Pater Noster (150 år).
 • År 2002 varit en 10 grundarna av World Lighthouse Society, en förening för världens alla fyrsällskap och enskilda personer
 • År 2008 börjat bygga en databas Fyrpersonal som kommer att innehålla information all svensk fyrpersonal (ca 5.000) samt deras närmaste anhöriga (ca 14.000)
 • År 2014 lagt ut Sveriges största och av Svenska Fyrsällskapet utvecklat Fyrlexikon omfattande mer än 4 000 A4 sidor på denna webbplats

Ladda ner faktabladet här... (pdf, 70 kB)

-- Esbjörn Hillberg -- 2018-08-01 --

 

Vi tänder släckta fyrar

Grönskär En av Fyrsällskapets uppgifter är att verka för återtändning av släckta fyrar. En fyr som släcks fråntas inte bara rent tekniskt sin funktion. Den börjar också snart förfalla på grund av eftersatt eller uteblivet underhåll

För att motverka denna utplåning av landets fyrkultur driver Fyrsällskapet sedan 1999 ett återtändningsprogram benämnt Projekt (OCCAS).

Sedan länge har fyrar med tillfällig tändning, t ex fiskefyrar, markerats med (OCCAS) i sjökortet. Detta innebär i huvudsak att fyrningstider kan anpassas efter lokala och årstidsbundna behov. Reservsystem behöver inte installeras. Privata intressenter kan åtaga sig drift och service liksom det ekonomiska ansvaret.

Återtändning av fyrar säkrar i många fall deras fortlevnad.

Så är fallet med Grönskär (bild), Smygehuk, Horssten, Lungö, Nordkoster, Gåsören, Malö, Pite Rönnskär m fl.

 

Allmän information om Svenska Fyrsällskapet

  Namn: Svenska Fyrsällskapet  
  Name: Swedish Lighthouse Society  
  E-post Svenska Fyrsällskapet: Svenska Fyrsällskapet  
  E-post Webmaster: webmaster  
  PlusGiro: 19 68 420 - 8  
  PlusGiro (endast förnyelse av medlemskap): 40 07 14 – 2  
  IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208  
  Bic/Swift-code: NDEASESS  Vill du bli medlem ?

Vill du komma i kontakt med oss ?

Söker du infomation om copyright eller vill du veta mer om Svenska Fyrsällskapets webbplats ?