Om fyrpersonalregistret

Fyrpersonal vid svenska fyrar genom tiderna.


 

Historik

Bakgrunden till projektet var att intresserade medlemmar och utomstående ringde och frågade Svenska Fyrsällskapet om sina släktingar som arbetat på fyrplatser och att någon liknande dokumentation inte gjorts tidigare. Alla fyrar hade avbemannats och det var dags att den bemannade fyrepoken och fyrpersonalen dokumenterades som ett led i bevarandet av vårt kulturarv.

Vi började därför 2008 att dokumentera fyrpersonal, vilken fyr/fyrskepp de tjänstgjort på, i vilken befattning och utsträckning. Ibland har foton ställts till vårt förfogande av välvilliga släktingar och ibland har vi lyckats finna ett foto på personen själva. Där det har varit möjligt har också deras föräldrar, makar och barn dokumenterats. Man kan härigenom följa fyrsläkter som ibland sträckt sig över flera generationer. Ofta rekryterades fyrvaktarna från lots- och fyrsläkter eller så hade man varit till sjöss eller i militärtjänst. Ganska få fyrvaktare kom från inlandet.

Vi uppskattar att totalt c:a 5 000 personer genom tiderna har jobbat på fyrplatser/fyrskepp och att kanske ytterligare 15-20 000 anhöriga kommer att registreras. Väst- och sydkusten är praktiskt taget klara och övriga distrikt är under arbete. Vi väljer att publicera registret på Svenska Fyrsällskapets 15-årsdag den 5 oktober 2011 även om det långt ifrån är komplett. Förhoppningen är att fyrsläktingar och andra intresserade skall hjälpa till med kompletteringar.

Projektledare är Maria Elsby, som till dags dato, med hjälp av Leif Elsby, lagt ner c:a 10 000 timmar på dokumentationsarbetet. Maria är annars känd som redaktör för Svenska Fyrsällskapets tidning Blänket. Research- och dokumentationsarbete har gjorts av Maria, Leif har fotograferat och skannat och programmeringsarbetet har Johan Säll Larsson och Leif Elsby stått för. Arbetet har varit helt ideellt.

Uppgifterna har hämtats vid besök på olika arkiv i Göteborg, Lund och Stockholm samt pastorsexpeditioner och bibliotek. Olika befolknings- och dödboksregister har använts liksom Sjöfartsverkets matriklar och Internet. Inte minst har de uppgifter som anhöriga eller andra intresserade lämnat varit av stor betydelse.

 

Hur söker jag i registret?

Du kan antingen söka på en fyrplats eller på en person.

Vill du söka efter en fyrplats välj fliken Visa fyrplats/fyrskepp. Du söker sedan företrädesvis i listan över fyrar men kan också trycka på kartans ikoner.

Söker du på en fyrplats finner du, en kort information om fyren och, så långt det är tillgängligt, en lista över de personer som tjänstgjort där. Varje person är klickbar.

Vill du söka en speciell person välj då fliken Sök person och tryck sedan på Sök intill förstoringsglaset. Skriv in en eller flera uppgifter i inmatningsrutorna och välj det sökta personnamnet. Man kan lättast söka på efternamnet eventuellt kompletterat med förnamn (det måste dock vara personens förnamn i den ordning de är angivna i olika register, första namnet är inte alltid det de kallats för). I rutan Efternamn (tidigare) finns kvinnans namn som ogift eller mannens ursprungliga efternamn. Fyrvaktare med vanliga efternamn uppmanades av Lotsverket att byta namn eftersom det annars kunde bli förväxlingar. Om sökningen misslyckas, försök med bara något av sökalternativen eventuellt kompletterat med födelseår.

Söker du eller klickar på ett personnamn får du upp den valdes fyrkarriär samt dennes föräldrar, hustru/make och eventuella barn. Alla personer som finns på sidan är klickbara och på så sätt navigerar du mellan generationerna. Där det gått att hitta en yrkesbeteckning är denna angiven. För ”fyrdöttrar/-hustrur” anges t.ex. att de varit just detta. Man får på så sätt hjälp att navigera mellan olika fyrsläkter. Längst ner i personens fyrkarriär kan du välja att klicka dig tillbaka/vidare till de där angivna fyrarna.

 

Har du kompletterande uppgifter/foton?

Jag behöver all hjälp jag kan få och är därför tacksam om du kan ställa upp med information om fyrpersonal.

Det jag behöver är:

  1. Namn på fyrvaktare och deras anhöriga
  2. Födelseuppgifter (8 siffror även om bara årtal p.g.a. personuppgiftslagen anges i registret)
  3. Tjänstgöringsplats/-befattning/-tid
  4. Personfoto

Har du bara någon av de önskade uppgifterna så är detta också en ledtråd för mig att nysta vidare på.

Allt material som du skickar, som t.ex. tjänstgöringsintyg och foton, får du naturligtvis tillbaka så snart de är skannade.

Information och eventuella frågor

Maria Elsby,
Terrassvägen 3 Stockevik,
451 78 Fiskebäckskil

Mail: maria.elsby@gmail.com
tel: 0523-22139

 

Svenska Fyrsällskapet vill rikta ett stort tack till alla er som redan hört av sig och på så sätt bidragit till att bevara en del av vårt kulturarv.

Jan Olsén
Ordförande

Maria Elsby
Projektledare