Återtändning av fyrar - Projekt OCCAS

En av Fyrsällskapets uppgifter är att verka för återtändning av släckta fyrar. En fyr som släcks fråntas inte bara rent tekniskt sin funktion. Den börjar också snart förfalla på grund av eftersatt eller uteblivet underhåll

För att motverka denna utplåning av landets fyrkultur driver Fyrsällskapet sedan 1999 ett återtändningsprogram benämnt Projekt (OCCAS).

Sedan länge har fyrar med tillfällig tändning, t ex fiskefyrar, markerats med (OCCAS) i sjökortet. Detta innebär i huvudsak att fyrningstider kan anpassas efter lokala och årstidsbundna behov. Reservsystem behöver inte installeras. Privata intressenter kan åtaga sig drift och service liksom det ekonomiska ansvaret.

Återtändning av fyrar säkrar i många fall deras fortlevnad.

Så är fallet med Grönskär (bild), Smygehuk, Horssten, Lungö, Nordkoster, Gåsören, Malö, Pite Rönnskär m fl.