Utdelning av projektbidrag

Svenska Fyrsällskapet har sedan tidigare beslutat att inrätta projektbidrag till minne av dess grundare Esbjörn Hillberg. Syftet med bidragen skall vara att främja bevarande, tillgänglighet och kunskap kring svenska fyrar och fyrväsende. Två typer av penningbidrag kommer att delas ut, anslag eller stipendier.

Anslagen kommer att delas ut till ideella fyrvårdare och avser t.ex. bildandet av fyrvårdande föreningar, reparationsarbeten på fyrar, sjömärken och fyrutrustning, göra fyrar tillgängliga och andra ändamål som styrelsen finner lämpliga för att stödja Fyrsällskapets syfte.

Stipendier utdelas till enskilda personer som avser att göra forsknings- och faktainsamling kring fyrar och fyrliv. I samtliga fall gäller att fyrarna skall vara tillgängliga för besök av fyrintresserade och/eller vara till nytta för sjöfarande. Resultat från forskningsarbeten skall göras allmänt tillgängliga.

Ansökan skall innehålla redovisning av det planerade arbetet, dess ekonomi och eventuella bidrag från annat håll. Ansökan bör också innehålla en redovisning av den sökande organisationens eller individens tidigare verksamhet. För att erhålla penningbidrag krävs medlemskap i Svenska Fyrsällskapet.

Ansökningar kan lämnas när som helst men behandlas två gånger årligen, i april och oktober.

Har du några frågor? Kontakta:        

Ulf Schloss, tel: 0704 - 67 24 73, e‑post: ulf.schloss@telia.com.
Chrisitian Lagerwall, tel: 0723 - 15 16 76, e‑post: christianlagerwall@gmail.com

Ansökan skickas till:        

Svenska Fyrsällskapet, Box 1158, 131 27 Nacka Strand, e‑post: info@fyr.org.