Visby

Från fyrwiki
Version från den 23 augusti 2023 kl. 15.35 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Visby, stad på Gotland med hamn, lotsplats och hamnfyrar samt optisk f.d. flygfyr. Mellersta Östersjön

* Fyrplatsen: På Gotland. "Solen och rosornas stad" med färjetrafik med "fastlandet". Historiskt sett har Gotland varit ett hanseatiskt, danskt respektive svenskt intresseområde. Historik, se Gotland
 * Visby flygfyr, optisk flygfyr: 2,5M NO om staden (flygplats). Hålles tänd vid behov. Inom fyrens lysvidd ligger farvattnen mellan Hallshuk och Stora Karlsö.

WisbyStrip1872.jpg

Förtoning över Visby och Visby hamnlykta enligt Beskrifning 1872.


Visby karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg SymbolFlygfyr2.jpg Symbol racon.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Inloppet till Visby hamn med hamnfyren Visby och SS Klintehamn i isen. Foto August Lagerman 1893.
Visby. Foto E Hillberg.
Visby. Foto Johan Fredriksson 2015.
Visby. Foto DE.
Visby hamn övre. Foto Nils Stenberg 2023.
Visby hamn övre. Foto Nils Stenberg 2023.
Visby hamn nedre. Foto Nils Stenberg 2023.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Visby lotsplats. Belägen i Visby stad, Gotland. Postadress och telegramadress: Visby.

Redan på den tid, då Visby under 1200- och 1300-talet var en betydande handelsort och sjöfartsstad, torde lotsar ha funnits där, dels för att lokalt betjäna fartygen, dels för att lotsa dem till olika hamnar och platser inom Östersjöbäckenet med Finska viken. Därom finns emellertid inga skriftliga urkunder kvar. De ledsagare och styrmän, som omnämns i Visby lagar, torde ha varit allesammans långvägslotsar.

Visby hamn var på den tiden belägen norr om den nuvarande hamnen, på det område där nu varmbadhuset m. fl. byggnader och tomter är belägna. Där fanns en av naturen danad liten bukt, skyddad av en krans utanför belägna små holmar, alltså ur trygghetssynpunkt ett utmärkt läge. Att hamnen ej hade något vidare stort djup var, med hänsyn till storleken och djupgåendet hos den tidens farkoster, ej så farligt med. Då staden, efter Valdemar Atterdags plundring år 1361 samt handelns avtagande av även andra orsaker, började gå tillbaka i makt och välstånd, tilläts hamnens uppgrundande. Rivaler om handelsförbindelserna uppges ha seglat in sandlastade farkoster i hamnen samt sänkt dem där avsiktligt. Slutligen började hamnen användas som avstjälpningsplats och försvann totalt.

Då hamn skulle byggas på nytt, lades den sydligare, där djupförhållandena var gynnsammare. Denna fördel köptes emellertid på bekostnad av tryggheten, och man har flera gånger haft anledning att tänka tillbaka på gamla tiders förhållanden. Nu är emellertid hamnen utbyggd så, att den i sina inre delar erbjuder skydd under alla förhållanden.

Då Gotland var eget lotskaptensdistrikt med lotskaptensexpeditionen förlagd till Visby, var överlotsen av 1:sta grad tillika lotsförman i Visby. Enligt kunskapskällan Orion Öbergs rulla år 1890 hade en lots i Visby i uppmuntringspengar 480 kronor om året samt en lotslott av 600 à 700 kronor, således 1,280 à 1389 kronor i allt. Lotslotten steg årtiondet 1891 - 1900 till i medeltal 1,100 kronor, 1901 - 1910 till 1,350 och var i genomsnitt de fyra åren före 1915 1,662 per år, till vilket belopp kom de uppmuntringspengar, som kunde år för år bli bestämda. Full lotslott skulle år 1927 ha varit 2,062 och år 1928 kr 1,760.

Överlots av 1:sta grad var Carl Orion Öberg, far till fyrmästare Öberg, initiativtagaren till föreningen. Förste lotsförman blev Nils Friberg år 1910."

Ur Underrättelser 1852

WISBY. Flaggstång, 70 fot hög, stående på södra stadsmuren å 40 fots höjd öfver vattenytan. Under storm, då lotsarna ej kunna gå ut från eller fartyg inkomma i hamnen, hålles en röd signalflagga hissad på toppen af denna stång.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Gotlands lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Carl Orion Öberg, f. 1842
  • Lots: Olof August Thompson, f. 1841
  • Lots: August Zetterqvist, f. 1841
  • Lotslärling: Frans Johan Oskar Puxon, f. 1852

Beskrifning 1872

Enligt Lotsstyrelsen 1872:

”Hamnfyr med fast, rött sken. Lat. N. 57° 38’,2. Long. O. 18° 18’,7. På södra delen av vågbrytaren utanför Visby hamn är på stadens bekostnad och underhållen en större lykta, som mot sjön visar ett fast rött sken. Lysvidden är omkring 6 minuter. Inåt hamnen visar lyktan vitt sken. Den hålls lysande alla nätter under oktober, november och december månader, men under de övriga vintermånaderna endast de nätter postångfartyget väntas ankomma eller skall avgå.”

Lotsbarnskola

På Gotlands fastland gick barnen i sockenskolan. Dock hade fyrplatserna Gotska Sandön och Östergarn lotsbarnskola och där läraren Alma Dörring blev mångårigt anlitad.

Nuvarande fyrar i Visby hamn

Visby. S om inloppet till yttre hamnen. Sv. Nr. 428300. Int. Nr. C7236. Karaktär Iso WRG 4s 12M. Fasadbelysning. Cirkulär radiofyr (RC)

Visby hamn nedre. På kajhörn, N om inloppet till inre hamnen. Sv. Nr. 428500. Int. Nr. C7238. Karaktär Oc R 12s 7,2M

Visby hamn övre. 240 m från föregående. Sv. Nr. 428501. Int. Nr. C7238-1. Karaktär Oc R 12s 7,2M

Visby hamn yttre. På norra vågbrytarens betongkassun. Sv. Nr. 428600. Int. Nr. C7236-5. Karaktär Q R 8,7M. Fasadbelysning.

Fyren Visby

Svensk obemannad ledfyr och hamnfyr, västra Gotland, Mellersta Östersjön.

S om inloppet till yttre hamnen

WGS-84 Lat. N 57° 38,1' Long. 18° 16,4'. Sv. Nr. 428300. Int. Nr. C7236

1867 anlades fyrplatsen. Veklampa

1983 är basen för nuvarande utförande

Nuvarande utseende: Vitt 8,5 m högt fyrtorn på betongkassundäck. Fasadbelysning

Nuvarande karaktär: Iso WRG 4s 12,0M. Lyshöjd 10,6 m. Cirkulär radiofyr (RC)

Radiofyr

1965 lokal radiofyr. Frekvens: 406 kHz. Räckvidd: 10 M. Igenkänningssignal: VY

  • Sändningstider tjocka: kontinuerligt. Klart väder: kontinuerligt.

Visby flygfyr

Visby flygfyr: optisk, 2,5M NO om staden (flygplats). Hålles tänd vid behov. Inom fyrens lysvidd ligger farvattnen mellan Hallshuk och Stora Karlsö.

Och sedan

1948-1950 drogs i Sverige de optiska ljusfyrarna för flyget in, nu ersatta av radiofyrar.

Men de optiska ljusfyrarna fortsatte att lysa i många år ytterligare, nu på flygplatserna. De hölls tända endast vid behov.

Mer om flygfyrar

Här kan du läsa mer om flygfyrar: Flygfyr.

Länk

Länk till Fyrtillsyn Gotland

Gotland norra delen

Klicka här för att se fyrarna på Gotland norra delen.


Jfr Gotland, Lotsverket, hamnfyr, radiofyr, Mellersta Östersjön,