Eggegrund

Från fyrwiki
Version från den 8 mars 2024 kl. 16.47 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Eggegrund, från början stavat Äggegrund, svensk ö och f.d. bemannad fyrplats i Gävlebukten, Bottenhavet. Bemannad 1838-1977.

I Gävlebukten. På Eggegrund. Till havs ligger de förrädiska Finngrunden markerade med fyrskeppstationerna Västra Banken och Finngrunden. 
Fyrplatsen Eggegrund låg först på västra, sedan på östra sidan av ön. 

EggegrundsFyrStrip1872.jpg

Eggegrund ur Beskrifning 1872.


Eggegrund karta ritad.jpg
Fl(4) 12s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Eggegrund, nyaste fyren. Foto Esbjörn Hillberg.
Fyrarna Storjungfrun, Bönan och Eggegrund. Ur Underrättelser 1852 om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken.
Eggegrund. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Notis ur Gefleborgs Läns Tidning Nr 72 Onsdagen den 12 September 1838. Insänd av Tore Olsson.
Eggegrund före ombygg 1890. Foto Lotsverket.
Eggegrunds fyrplats och fiskeläge i slutet på 1800-talet. Ur Minnesalbum 1914-1924.
Spegel för sideralsken. Figur Leif Elsby.
Eggegrund fyrplats och maskinhus 1917. Foto Lotsverket.
Eggegrund fyrplats med hamn 1917. Foto Lotsverket.
Eggegrund mistmaskinrum 1917. Foto Lotsverket.
Eggegrund mistmaskinrum 1917. Foto Lotsverket.
Köket hos fyrmästaren 1937. Foto Lotsverket.
Eggegrund nya och nyaste fyren 1956. Foto Lotsverket.
Eggegrund. Vykort.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
195900 C 6172 N 60 44, O 17 33 Iso WRG 4 s 18 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1838 1933 1970 1977 26 29


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Eggegrunds fyrplats. Belägen i Gävlebukten omkring 7 distansminuter utanför fastlandet, Gävle stadsförsamling, Gävleborgs län.

Eggegrund består av tvenne låga holmar, sammanbundna av en smal grusbank, samma material som holmarna själva bestå av. På den största holmen fanns förr ett fiskeläge med en stor hamn, vilken nu genom landhöjningens inverkan ligger torr och gräsbevuxen. Fiskläget flyttades senare till en annan plats, där fyrplatsens båthamn nu är belägen. På holmen finns ännu lämningar av stugor och båtar.

Som fyrplats hör Eggegrund till de mindre lyckligt lottade. Holmarna äro flacka och skoglösa, utsatta för alla vindar, och avståndet till närmaste land är omkring 7 distansminuter. Isförhållandena äro som oftast besvärliga, och uppehållet mellan langångsmöjligheterna äro ibland flera veckor. Sommartiden är dock platsen vacker med sin blomsterskrud och sina rönnbuskar.

År 1838 uppfördes å den största holmens högsta krön ett åttkantigt fyrtorn av trä, 12 meter högt. Fyrens ljuskälla var i början en enkel rovoljelampa. År 1862 ändrades fyren till spegelfyr med fortfarande rovolja som bränsle. År 1871 ändrades den till fotogenfyr och år 1884 uppsattes en 4:e ordningen linsapparat. År 1902 inmonterades luxljus samt klippapparat. Men dessförinnan, år 1890, hade fyren och personalens bostäder flyttats till den mindre holmen, kallad Tärnsören.

Bostäderna av år 1838 voro ganska enkla. De utgjordes av ett gemensamt stort kök, där familjerna måste använda samma spis och bakugn. Fyrmästaren disponerade dessutom ett rum med och ett rum utan eldstad. Fyrvaktaren hade ett rum. År 1890 i samband med flyttningen uppfördes ett nytt bostadshus jämte fyr, och år 1907 påbyggdes huset en våning, varigenom personalen erhöll rymligare och tidsenligare bostäder. Sedan 1894 utgöres fyrens bemanning av tre ordinarie.

Den tidigaste mistsignalen var en gongong, och år 1875 uppsattes en ringklocka på en fyra meter hög träställning. Klockan ringdes som en kyrkklocka medelst svingning. År 1904 uppfördes maskinhus och installerades mistsignal för komprimerad luft. Signalen var 3 korta ljudstötar varje minut. År 1916 ändrades signalerna till 3 ljudstötar varannan minut. Som drivkraft uppställdes 2 stycken Ellwemotorer om vardera 9 hästkrafter.

År 1908 byggde sig fyrpersonalen en motorbåt till underlättandet av resorna till fastlandet. De äldre ha i gott minne strapatserna från äldre tider med segel- och roddbåtar. År 1923 tillerkändes fyrplatsen motorbåt av Lotsverket."

Spirbåken

Ur Underrättelser 1852: EGGEGRUND. Spirbåk, till utseendet liknande en kase, är 45 fot hög och upprest på det skoglösa skäret Eggegrund. Höjden, hvarpå den står, är 29 fot öfver vattnet. Pl. IX.

Västra fyrplatsen

1838-1839 anlades (den västra) fyrplatsen av Handelssocieteten i Gävle stad med ett mindre stöd från Kronan. Fyren utgjordes av ett i trä kombinerat fyr och boningshus med på taket lanternin. Denna innehöll den första lampan med sideralsken i Sverige.

Enligt notis i Gefleborgs Läns Tidning Nr 72 Onsdagen den 12 September 1838 anordnades en provisorisk lampa innan den ordinarie kommit på plats.

Enligt Underrättelse 1842

EGGEGRUNDET. Ledfyr, stillastående.

Lat. N. 60° 43'22". Long. O. 35° 41'25"

Denna lampfyr, som, lika med fyren Bönan, blifvit uppförd på Kronans bekostnad, men underhålles af Gefle stad, är byggd af träd och tändes första gången i October månad 1838. Fyren är anbragt uti en lanternin, uppförd på taket på boningshuset, hvilket står på den 25 fothöga sandåsen, circa 100 alnar från skärets S. strand och 68 alnar S.S.O. från Eggegrunds spirbåk eller kase. I klart väder bör denna fyr, hvars sken är 53 fot öfver vattenytan, synas på 2 à 2 1/2 mils afstånd rundt ikring horisonten. Lysningstiden är, som den för Bönan, från mediet af Augusti till slutet av December hvarje år.

1845 övertog Lotsverket ansvar och ägande av fyrplatsen.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Eggegrundet. Ledfyr, stillastående.

Lat. N 60° 43'22". Long. O. om Ferrö 35° 41' 25". Long O. om Greenwichs meridian 17° 31'40"

Denna spegelfyr, som uppfördes af trä och tändes första gången den 15 Oktober 1838, underhålles nu mera på Kronans bekostnad. Fyren är anbragt uti en lanternin, uppförd på taket på boningshuset, hvilket står på den 25 fot höga sandåsen, omkring 100 alnar från skärets södra strand och 68 alnar S.S.O. från Eggegrunds spirbåk eller kase. I klart väder bör denna fyr, hvars sken är 53 fot öfver vattenytan, synas 2 à 2 1/2 mils afstånd rundt ikring horisonten. Lysningstiden för denna fyr är lika med Kronans öfriga fyrar."

Enligt Underrättelser 1852

EGGEGRUND. Stillastående Ledfyr.

Lat. N. 60°43'22". Long. O. om Ferrö 35°41'25”. Long. O. om Greenwichs meridian 17°31'40”.

Fyren uppfördes af trä och tändes första gången den 15 Oktober 1838. Den underhålles numera på Kronans bekostnad. Lysningsapparaten består af en siderallampa, anbragt uti en lanternin ovanom taket på boningshuset, hvilket står på den 25 fot höga sandåsen, omkring 100 alnar från skärets södra strand och 68 alnar S.S.O. från Eggegrunds spirbåk. I klart väder bör denna fyr, hvars sken är 53 fot öfver vattenytan, synas på 2 à 2 ½ mils afstånd rundtikring horisonten. Lysningstiden för denna fyr är lika med den för Kronans öfriga fyrar. Pl. I.

Nytt torn

1862 byggdes ett nytt i trä cirka 12 m högt sexkantigt, spånklätt torn som försågs med lanternin. Ritat av C F Carlsson.

 • Lampa med sideralsken från den gamla fyren flyttades över till den nya.
 • Lanterninen på boningshuset togs ner.

Fotogen

1871 utbyttes lampa med rovolja mot en fotogenlampa med veke.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Spegelfyr med fast sken. Lat. N. 60° 43’,8. Long. O. 17° 33’,1.

 • Fyrapparaten: fotogenlampa med sideralsken.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 66 fot (19,8 m).
 • Fyrtornet: av trä, gråsvart.
 • Lysvidd: 10 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 29 fot (8,7 m).
 • Lysfält: runtom horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 41 fot (12,3 m).

Fyren är anbringad på västra delen av skäret Eggegrund, beläget i Gävlebukten. Fyrtornet, av trä, har en sexkantig form och är klätt med spån, varigenom det erhåller en svartgrå färg. SSO om fyrtornet ligger fyrbetjäningens bonings- och uthus. På fyrplatsen finns gonggong. 1838 uppfördes boningshuset med därpå då för fyrapparaten anbringad lanternin. Det särskilda fyrtornet byggdes 1862.”

1875 erhöll fyrplatsen en mistklocka uppsatt i en stapel.

Linsfyr

1884 utbyttes lampa med sideralsken mot 4:e ordningens lins och fotogenlampa.

 • Linsen av 4:e ordningen (500 mm Ø) var en dioptrisk trumlins med 4 fack à 90°, med krona (6 ringar) och krans (3 ringar).


Östra fyrplatsen

Eggegrund Foto Lotsen Helmer Alm Länsmuseet Gävleborg.jpg

Eggegrund, östra fyrplatsen. Foto Lotsen Helmer Alm. Arkiv Länsmuseet Gävleborg

WGS-84 Lat. N. 60° 43’,7. Long. O. 17° 33’,5

1890 släcktes fyren (på den västra fyrplatsen), ersatt av en ny fyrplats på östra delen av ön, den sk Tärnsören. Där uppfördes ett i trä kombinerat fyr och boningshus med på taket lanternin, med fotogenlampa och 4:e ordningens lins.

 • Linsen flyttades över från den västra fyrplatsen till den nya fyren.
 • Mistklockan med stapel flyttades till den nya fyrplatsen.

Lux-ljus

1902 installerades Lux-ljus och von Otters klippapparat, urverk med lod, lodvikt 53,6 kg.

Fyrsken Gräns Gräns
Vit tvåklipp 137,5 144
Vitt, fast sken 144 155,5
Röd enklipp 155,5 160
Vit tvåklipp 160 213

i övriga riktningar vitt, fast sken.

 • Den nordöstra vita klippsektorn innefattar Lövgrunds rabbar och Petres bank.
 • Skymmes i en mindre sektor mot Lövgrundet.

1904 erhöll fyrplatsen en mistlur driven för hand.

1905 utbyttes handmisten mot en mistlur med motor i ett nytt maskinhus.

1916 installerades en ny mistmaskin. Den gamla behölls som reserv.

 • Mistsirén för komprimerad luft, varmed under tjocka gives 3 tätt på varandra följande ljudstötar varannan minut.

Nytt torn

1933 uppfördes ett nytt 26 meter högt fyrtorn i betong med en 3:e ordningens linsapparat som huvudfyr, samt en 3:e ordningens linsapparat som bifyr.

 • Huvudfyrens lins av 3:e ordningen (1000 mm Ø) var en catadioptrisk planlins med 16 fack à 22,5°, med krona och krans, omgående, lagrat på kullager, drivet med urverk och lod, lodvikt 138,5 kg.
 • Linserna kom från Smygehuk (10 fack borttagna 1931) och Segerstad (7 fack borttagna 1908).

Elektriskt ljus

1938 elektrifierades huvud- och bifyr. Strömmen togs från ett nybyggt dieseldrivet elverk.

 • Mistsirénen byttes ut mot Nautofon, vilken monterades på fyrtornet.

1943 uppsattes en vindgenerator.

1976 automatiserades fyren.

 • Optisk karaktär: Bx(3) WR 30 s 16 M. Ljusstyrka: W 200 000 cd, R 50 000 cd.
 • Akustisk karaktär: Nautofon 3 ljud var 60 s (3 + 3 +3 + 3 +3 + 45).
 • Cirkulär radiofyr: RC 170. Räckvidd: 50 M. ID-signal: GG. Frekvens: 301,1 kHz. Ingick i kedjan Understen, Finngrunden, Svenska Björn, Eggegrund, Örskär.

Avbemanning och personal

Borgstroem sigge bertil fm.jpg

Fyrmästare Sigge Borghström.


1977 installerades ny lins i fyren, 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins med omfång 360°, placerad ovanpå en 3:e ordningen (1000 mm Ø) dioptrisk trumlins med omfång 180°.

 • Tornet upptill svart, nedtill vitt.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Eggegrund

Och sedan

1977 installerades ny lins i fyren, se nedan.

 • Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.
 • Tornet upptill svart, nedtill vitt.

1979 övertogs byggnaderna av försvaret.

1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar, inklusive Eggegrund.

 • Mistsignaleringen stängdes.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins omfattning 360° placerad uppe på en 3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk trumlins omfattning 180° (3:e ordn. används ej). 2x1000W 120V glödlampa (reserv 2x1000W, 120V), elklipp. Sjökabel, reservkraft från dieselmotor.

Nu kommer ljuset från en LED-lykta

Nuvarande karaktär (östra) Eggegrund: Fl(4) WR 12 s 14 M. Lyshöjd: 29 m.

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, ex. bitr. 1/12 - 31/3, sem.-vik. halva semestertiden
Klass Fyrplats klass: I. Enslighetsklass: III. Dyrortsgrupp: E.
Fyrinrättningen Elektrisk fyr, lins 3:e ordningen. Radiofyr. Nautofon, 2 st. 50 hkr. Bolinder-motor. Värmeledning i fyren och maskinrummet. Maskinhuset sammanbyggt med fyren. Upptill svart, nedtill vitt, 26 m. högt fyrtorn av betong. Fyrplatsen anlagd år 1838.
Läge och natur Delvis skogbevuxen ö i havsbandet O Gävle. 1 km. lång, 0,3 km. bred. Planteringsland
Bostäder Fm 3 rum och kök., Fv 2 rum och kök, Fb 2 rum och kök, ex. bitr. 1 rum med kokspis och täljstenskamin. El. ljus i samtliga bostäder samt i trappor, vindar, källare och vid ingången till varje lägenhet. I övrigt inga bekvämligheter.
Hamn Båtbrygga, slip. Hamnen skyddad med undantag för vindar från NV över N till ONO. Båtarna förtöjas vid bojar.
Kommunikationer Tjänstebåt, 4 resor i månaden till Bönan under tiden 1/5-30/9, 2 resor i månaden 1/10-30/4, var 3:e resa till Gävle. Bussförbindelse Bönan-Gävle, 13 km.
Postanstalt Bönan, mindre by på fastlandet. Väg dit: 7 dist.-min. öppen sjö, 0,2 km. landsväg till poststation och handelsbod.
Skola A- och B-skola samt realskola i Gävle. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Inga besvärligheter med dricksvatten. Stormkontroll-obsar sändes vid hård vind samt 4 st. väder-obsar per dag, is-obsar undet vintern. Ej stormvarningsstation.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Stora huset och mellanhuset ägs av Fortifikationsverket (utarrenderade)
Ägare SjöV äger fyren och lilla bostadshuset som har 2x2 liggplatser, vardagsrum och kokvrå. Marken ägs till 2/3 av Gävle kommun och 1/3 av Fortifikationsverket.
Kontaktperson Stig Persson 026-183518, 86036, 0706-734018 kan eventuellt ordna transport till och övernattning på ön. Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Gävle - Bönan c:a 12 km. Följ lokalväg från Gävle via Fredrikskans till Bönans lotsplats (vägen följer norra stranden av Gävlebukten). Ön Eggegrund ligger c:a 7 nm öster om Bönan. Inga reguljära båtförbindelser.
Övrigt Den första fyren utgjordes av ett kombinerat 11,9 m högt fyr- och bostadshus av trä vars husgrund finns på öns västra sida. Lanterninen fanns på taket av bostadshuset. Fyren tändes första gången 15 oktober 1838. Den klassificerades som stillastående ledfyr, skenet syntes 2-2½ mil. År 1862 byggdes ett separat fyrtorn av trä och den gamla fyrapparaten flyttades till det nya tornet. År 1871 byttes rovoljelampan mot envekig fotogenlampa (förbrukning 7,4 cl/tim) med föränderlig bränsleyta. År 1884 installerades en 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins 4 fack á 90° med katadioptrisk krona (6 ringar) och krans (3 ringar) och tvåvekig fotogenlampa (förbrukning 20 cl/tim) med föränderlig bränsleyta.

År 1890 byggdes ett kombinerat fyr- och bostadshus på öns östra del (Tärnsören) och linsapparaten flyttades dit. År 1902 installerades luxljus (förbrukning 13,3 cl/tim) och persiennapparat med urverk och lod (vikt 53,6 kg, lodlina 11 m). Dagens fyr hade från början (1933) en 3:e ordn.(1000 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och 5 inslipade ringar samt 5 katadioptriska ringar under, 9 fack á 22,5°, katadioptrisk krona (11 ringar), allt monterat i 3 grupper á 120° med vardera 3 linsfack och 2 1/3 skärmfack, roterande på kullager, urverk med lod (vikt 138,5 kg, lodlina 15 m). Planlinsen kom från Smygehuk och kronfacken från Segerstad. I tornet byggdes samtidigt en bifyr med 3:e ordn.(1000 mm) lins, 72° + 36° trumfack och 72° kronfack (allt från Östergarn). År 1938 byggdes ett elverk och fyren elektrifierades (1000W 110V). Nuvarande lins installerades år 1977. En LED-lykta har installerats senare

Det gamla fyr- och bostadshuset har byggts om till enbart bostadshus i funktionalistisk stil och utgör idag tillsammans med fyren goda landmärken för sjöfarande.

Skydd enligt lag ej

Emil Karlssons ursprungliga anteckningar

Fyr 24 Eggegrund

Anteckningar rörande svenska statens fasta fyrar av 1:e fyringenjör Emil Karlsson 1917 senare kompletterade för Sjöfartsrådet, överfyringenjör Sven Öberg

Den första af dessa fyrar uppfördes på Eggegrund år 1838 af Gefle stad med bidrag af 2000 Rdr banko från Lotsverket. Fyren utgjordes af ett mindre trähus med lanternin på taket, apparaten var ett sideralsken med lampa för konstant nivå och rofolja med en veke. Lysningstiden var från medio af Augusti till slutet af December. Fyren underhölls af Gefle stad till år 1845, då den öfvertogs av Lotsverket.

År 1871 utbyttes rofoljelampan mot en lampa med föränderlig nivå för fotogen och en veke.

År 1884 uppfördes boningshus med vidbygdt, 48 fot högt fyrtorn af trä med lanternin och 4:e ordningens linsapparat. Apparaten, som visade fast hvitt sken, bestod af 4 linsfack krona, trumma och krans samt lampa med föränderlig nivå för fotogen och 2 vekar med en ljusstyrka af 1.800 Häfnerljus.

År 1902 uppsattes en klippapparat, hvarigenom fyren erhöll en hvit, fast sektor åt nordväst, begränsad af hvitt två klippsken (4 st. persienner) och rödt en klippsken (3 st. persienner) samt dessutom en sektor hvitt två klippsken (14 st. persienner), omfattande grunden Lövgrunds rabbar och Peters bank.


Kompletteringar till anteckningarna ovan, avskrivna från lösa stencilpapper från 1940/50-talet

År 1933 uppfördes en ny fyrbyggnad, bestående av ett 26 meter högt upptill svart, nedtill vitt fyrtorn av betong.

I den nya fyren insattes en linsapparat av 3:e ordningen. Apparaten är sammansatt av 9 st. fack i grupper om tre fack tätt intill varandra i vardera gruppen. Mellanrummet mellan varje grupp är täckt av en mässingsplåt. En sådan plåt är anordnad som en dörr. Linsapparaten, som drives av ett urverk, roterar på kullager omkring en fast axel. Omloppstiden är 90 sekunder och fyrkaraktären tre tätt på varandra följande blixtar var 30 sekund. Linsen är byggd av delar från linser som tillhört andra fyrar, trum- och kransfacken från fyren Smygehuk och kronfacken från fyren Segerstad. Urverket har tidigare tillhört mistsignalstationen vid fyren Vinga.

Som ljuskälla insattes en Primuslampa med fotogenglödljus. Fyrens ljusstyrka ökades därvid till 25.000 hefnerljus för vitt ljus. För erhållande av konstant lufttryck, 2 kg., i oljehuset anordnades en Lux luftbehållare med fotpump. I samma torn anordnades en bifyr med linsapparat av 3:e ordningen, byggd av linsfack från en linsapparat, som tillhört fyren Östergarn. Bifyren belyser vissa sektorer med fast vitt, rött och grönt sken med en ljusstyrka för vitt av 5.000 hefnerljus.

År 1838 elektrifierades fyren varvid ljusstyrkorna för vitt ljus ökades till 250.000 hefnerljus i huvudfyren och 14.000 i bifyren.

Mistsignallering med gong-gong omnämnes 1872. Gong-gongen har sannolikt tillförts fyrplatsen några år dessförinnan. I mitten av 1870-talet (1875) torde den ha ersatts med en klocka. År 1904 utbyttes klockan mot en motordriven mistlur. Motorn, en tvåtakts Weylandsmotor om 4 hkr. var kopplad till samma axel som luftpumpen (kompressorn). År 1916 ersattes mistluren med en sirén för komprimerad luft. År 1938 indrogs sirénen och ersattes med en nautofon.

År 1938 anordnades en cirkulär radiofyr med en räckvidd av 50 nautiska mil.

Gävlebukten

Klicka här för att se fyrarna i Gävlebukten.


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, Gästrikekusten, fyrljusreflektor, sideralsken, fyroptik, träfyr, mistsignal, fotogen, Lux-ljus, bifyr, vindgenerator, radiofyr, Bönan, Smygehuk, Segerstad.