Warberg

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Warberg, Petter Johan, (1766 - 1833) initiativrik, energisk och kunnig hydrograf och major i flottorna, chef för sjömätningskåren samt överdirektör vid Kungl. Lotsverket.

Han blev förordnad av Kungl. Amiralitetet ”att hava inseendet vid upphjälpandet av sjöfarten på Sjön Vänern

Han var den kunnige och drivande kraft som verkställde sjön Vänerns utprickning i början av 1800-talet.

Han utarbetade även de omfattande och detaljerade rapporterna ”Hydrografisk beskrivning över Vänern till de sjöfarandes tjänst” och ”Segelfartens förbättring å sjön Vänern”.


Se även orten Varberg med fyrplatsen Skrivareklippan.


SweFlag.jpg Maskaron.jpg KanalSymbol.jpg VSS logo .jpg

Sjömätning av Vänern

Under 1780-talet deltog han under Gustaf Adolf Leijonanckers ledning i sjömätningarna på Vänern. Han blev sedermera chef för detta arbete sedan Leijonanckers utnämnts till Lotsdirektör 1793.

 • 1797, i början av maj, samlade Warberg i Vänersborg ett antal vänerbor då han föredrog en omsorgsfullt utarbetad rapport med titeln ”Beskrifning öfwer Sjöväsendets ofullkomlighet uppå Venern samt några tankar rörande dess Förbättring”. Detta och annat lade grunden för bildandet av Venerns Seglationsstyrelse.
 • 1797, 11 september, blev han förordnad som hydrograf för sjön Vänern samt erhöll i uppdrag ”att biträda vid genomförandet av de anstalter som voro erforderliga för sjöfartens ordnande”.
 • 1799, i ett möte i Kristinehamn 14 mars, bildades Venerns Seglationsstyrelse
 • 1800 bosatte han sig i Karlstad. Förordnad att ”hava inseendet vid upphjälpandet av sjöfarten på Vänern” var han en följd av år hydrograf och ledare för organiserandet av samtliga säkerhetsanstalter vid Vänern.

1800 öppnades Trollhätte kanal, förbindelsen mellan Vänern och Skagerack.

 • 1805 utgav han "Hydrografisk beskrivning över Vänern till de sjöfarandes tjänst. Karlstad 1805.” Den var i tre delar, tillsammans 616 sidor, format ungefär A5, tryckta i Carlstad hos E. Höijer 1805, 1815 resp 1816.

1832 öppnades Göta kanal, förbindelsen mellan Vänern och Mellersta Östersjön.

Tidiga år

 • 1766 den 13 augusti föddes han i Karlskrona, son till kaptenen i örlogsflottan Petter Warberg.
 • 1777, 11 år gammal, började han som skeppsgosse i örlogsflottan, se skeppsgossekåren.
 • 1779, 13 år gammal, blev han kadett.

Tjänst i Krigsmakten

 • 1788, 22 år gammal, blev han fänrik. Han var 1788 kommenderad på skeppet Fäderneslandet och deltog i slaget vid Hogland 17 juli. För sin tapperhet blev han befordrad till ordinarie fänrik.
 • 1789 tjänstgjorde han på fregatten Camilla och året därpå på skeppet Finland. Han deltog i slaget vid Viborg 3 juli och blev tagen rysk krigsfånge.
 • 1792 var han sekond på fregatten Bellona.
 • 1792-1793 låg han vid Krigsakademien vid Karlberg och blev löjtnant 1793.
 • 1795-1797 var han kompanichef vid Krigsakademien. 1795 blev han kapten. 1797 blev han major.
 • 1803 blev han överadjutant hos Kungl. Maj:t.
 • 1808 var han fartygschef på skeppet Dristigheten.
 • 1809 var han fartygschef på skeppet Försiktigheten.
 • 1817 blev han överstelöjtnant och chef för sjömätningskåren samt överdirektör vid Kungl. Lotsverket.
 • 1825 blev han kommendörkapten av 2:a klassen.
 • 1826 blev han kommendörkapten av 1:a klassen.

Omkring 1830 flyttade han till Stockholm, där han avled 8 december 1833, 67 år gammal.

Han kunde titulera sig Riddare av Svärdsorden, Överadjutant hos Kongl. Maj:t, Ledamot av Kongl. Krigsvetenskapsakademien, Ledamot av Kungl. Förvaltningen för sjöärendena.


Jfr Venerns Seglationsstyrelse, arméns flotta, amiralitetet, Vänern, Trollhätte kanal, Göta kanal, Förvaltningen för sjöärendena, skeppsgossekåren