VIPP-utmärkelse

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

VIPP, en utmärkelse utgiven av Svenska Fyrsällskapet. Priset utdelas årligen till enskild person, myndighet, förening eller företag som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1.

Fl(2) 6s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

LoggaSvenskaFyrsällskapet.jpg

2001 års VIPP: Leif Lehmann

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "”Leif Lehmann har i sitt omfattande arbete med att rädda Måseskärs fyrplats visat prov på stor uthållighet, självuppoffring och organisationsförmåga. Hans personliga arbetsinsats har spänt över allt från lobbyverksamhet och insamling av pengar till det praktiska hantverket med reparation och underhåll av byggnaderna. Genom sina insatser och sitt engagemang har han inte bara räddat en fyrplats utan har också blivit ett föredöme och inspirationskälla för andra. Att han dessutom utfört allt detta arbete med ett ständigt gott humör och med glimten i ögat gör hans insatser än mer beundransvärda."”

Göteborg den 21 september 2001

2002 års VIPP: Anders Lindström

VIPP-en 2002

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Anders Lindström har både som privatperson och som generaldirektör för Sjöfartsverket visat ett stort intresse och engagemang för sjöfartskultur i allmänhet och fyrar och fyrhistoria i synnerhet. I uppgiften som ledare för Sjöfartsverket, vars egentliga uppdrag ligger utanför det kulturhistoriska området, har han med fantasi och beredvillighet försökt hitta lösningar som inneburit ett stöd för bevarande och dokumentation av fyrar och fyrplatser så långt detta varit möjligt inom ramen för Sjöfartsverkets verksamhet.

Hans insatser har varit avgörande för att den nyligen genomförda fyrinventeringen blivit genomförd och dokumenterad, vilket innebär att grunden för en svensk bevarandeplan nu är lagd. Han har verkat för ett inrättande av ett fyrhistoriskt museum och har också på flera sätt varit ett stort stöd för Svenska Fyrsällskapet.

Genom sina insatser har Anders Lindström visat att det är möjligt att förena ett ansvar för en affärsdrivande verksamhet med ett engagemang och ansvar för kulturhistoriska värden. Hans insatser tjänar därför som ett föredöme för andra som befinner sig i samma position."

Göteborg den 9 mars 2002

2003 års VIPP: Dan Thunman

VIPP-en 2003

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Dan Thunman är en av de personer som tidigast uppmärksammade fyrarnas betydelse som en viktig del av vårt maritima kulturarv. Han har genom sin forskning och sitt engagemang varit en bidragande orsak till att detta kulturarv nu uppmärksammas på ett seriöst och systematiskt sätt av såväl myndigheter som ideella organisationer. Han har på ett förtjänstfullt sätt genomfört den första ordentliga inventeringen av svenska fyrar som nu ligger till grund för en bevarandeplan och han är en respekterad auktoritet inom området.

Dan har ett nära och personligt förhållande till fyrar och fyrpersonal. Detta personliga engagemang har han på ett framgångsrikt sätt kombinerat med ett vetenskapligt arbetssätt. Han har i sitt arbete visat vikten av att använda både hjärta och hjärna för att nå framgång när det gäller att skapa förståelse för att bevara svenska fyrar och fyrplatser för kommande generationer."

Göteborg den 8 mars 2003

2004 års VIPP: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

VIPP-en 2004

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har genom förutseende, samarbetsvilja och ett målmedvetet arbete på ett förtjänstfullt sätt visat att det är möjligt att bevara en levande skärgårdskultur och göra denna tillgänglig för en bred allmänhet. Med sina insatser har Skärgårdsstiftelsen lyckats rädda ett antal fyrplatser och har dessutom visat att det är möjligt att hitta lösningar som innebär att dessa hålls levande och att allmänhetens intresse inte går förlorat genom försäljning. Med innehållsrika och välgjorda årsböcker har stiftelsen också dokumenterat livet i skärgården och på flera fyrplatser.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Skärgårdsstiftelsen priset ”Årets VIPP 2004” visa sin uppskattning av dess verksamhet och samtidigt uppmärksamma att Skärgårdsstiftelsen kan tjäna som ett föredöme för andra regioner i landet."

Göteborg den 13 mars 2004

2005 års VIPP: Harry Sellmann

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:”" Harry Sellmann har genom sitt yrke som lotsdirektör och som konst- och kultur-intresserad privatmänniska tidigt insett fyrarnas värde både som exempel på stor teknisk genialitet och uppfinningsförmåga och som värdefulla kulturbyggnader.

Harry är en person som på ett pedagogiskt sätt kan förklara hur en solventil tekniskt fungerar eller hur en viss fyrkaraktär är uppbyggd, men som också med inlevelse kan berätta om feniciernas sjöfart på Medelhavet eller om skönheten i fyrarnas arkitektur. Genom att förena dessa kunskaper om kultur, sjöfart och i synnerhet fyrar med sitt stora engagemang, bildning, humor och omfattande kontaktnät har Harry Sellmann blivit en föredömlig ambassadör för fyrarna. Han har på ett utomordentligt bra sätt lyckats visa på de många olika intressen som kan locka till engagemang för fyrar och fyrhistoria, vilket bidragit till att många som annars inte skulle ha visat intresse har blivit entusiastiska fyranhängare.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Harry Sellmann ”Årets VIPP 2005” visa sin uppskattning av hans omfattande arbetsinsatser och engagemang för fyrarna och Svenska Fyrsällskapet.”"

Stockholm den 19 mars 2005

2006 års VIPP: Fyrens Vänner Nordkoster och Pite-Rönnskärs stugägarförening

2006 års VIPP delas av Fyrens Vänner Nordkoster och Pite-Rönnskärs stugägarförening

Fyrens Vänner Nordkoster

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Fyrens Vänner Nordkoster som består av Göran och Birgitta Lyth samt Dick och Carina Andersson, har under flera år oförtröttligt arbetat med att återställa Nordkosters fyrar och fyrplats. De har restaurerat och reparerat båda fyrarna samt monterat en nytillverkad lanternin och lins i den ena. Denna fyr har sedan återtänts efter att ha varit släckt under nästan 100 år. Fyrens vänner har dessutom röjt marken så att grunden till den ursprungliga fyrplatsbebyggelsen numera är synlig.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Fyrens Vänner Nordkoster ”Årets VIPP 2006” visa sin uppskattning av deras mycket omfattande arbetsinsatser och betydande engagemang för dubbelfyrarna på Nordkoster samt för fyrplatsens överlevnad och skötsel.”"

Göteborg den 18 mars 2006


Pite-Rönnskärs stugägarförening

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:” "Lars Lundholm och Tord Stenberg har tillsammans med alla andra medlemmar i Pite-Rönnskärs stugägarförening under många år arbetat med att vårda och levandehålla Pite-Rönnskärs fyr och fyrplats. De har dessutom, efter det att den gamla Heidenstamfyren varit släckt under drygt 30 år, återtänt den från och med fyrens 100 -– årsdag den 20 augusti 2005. Fyren är numera en OCCAS fyr vars drift sköts av Pite-Rönnskärs stugägarförening.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Pite-Rönnskärs stugägarförening ”Årets VIPP 2006” visa sin uppskattning av föreningens mycket omfattande arbetsinsatser och engagemang för Pite-Rönnskärs fyr samt för fyrplatsens skötsel och överlevnad.”"

Göteborg den 18 mars 2006

2006 års Jubileums-VIPP: Esbjörn Hillberg

Med anledning av att Svenska Fyrsällskapet i år firar tioårsjubileum har en särskild utmärkelse instiftats. Vid Fyrsällskapets årsmöte 2006 kommer således en Jubileums-Vipp att utdelas. Till mottagare av denna unika utmärkelse har Svenska Fyrsällskapet valt medlem nummer ett, tillika grundaren av föreningen Esbjörn Hillberg.

Sällskapets motiverar sitt beslut enligt följande: "Esbjörn Hillberg har med oförtruten energi och obändig vitalitet lagt en stabil grund på vilken Fyrsällskapet idag vilar. Esbjörn har under det gångna decenniet utvecklat sällskapet till vad det nu är: en förening med över 3000 medlemmar med gemensamt engagemang för bevarandet av våra svenska fyrar.

För Esbjörn har ingen uppgift varit främmande: han har med samma energi slickat igen tusentals kuvert– och därmed främjat den postala utvecklingen i Göteborgs södra skärgård som han företrätt Sverige i World Lighthouse Society.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Esbjörn Hillberg ”Jubileums-Vipp 2006” visa sin uppskattning av hans omfattande arbetsinsatser och stora engagemang för våra fyrar och för Svenska Fyrsällskapet. Vår förhoppning är att Esbjörn ännu i många år kan bidra till att Fyrsällskapet fortsätter att spela en viktig roll för den del av det svenska kulturarvet som fyrarna utgör."

Göteborg i mars 2006

För Svenska Fyrsällskapet Hans Rutberg Vice ordförande

2009 års VIPP: Magnus Rietz

2008 års VIPP: Pater Nosters Vänner

Pelle Stavfelt tar emot VIPP-en 2008

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "År 1977 bildades föreningen Rädda Pater Noster för att rädda fyren Pater Noster. År 2002 när fyren åter igen var hotad bildades den nya föreningen Pater Nosters Vänner för att på nytt rädda fyren. Initiativtagare till och ordförande i båda dessa föreningar var Pelle Stavfeldt förutan vars initiativ Pater Noster knappast hade överlevt. I det senaste räddningsarbetet där flera privata sponsorer med huvudsponsorn Pharmadule-Emtunga i spetsen deltog utgjorde Pater Nosters Vänner en mycket viktig kugge och pådrivare vilket resulterade i att den helt renoverade fyren sattes tillbaka på sin plats på Hamneskär den 4 juli 2007. Fyren återtändes därefter den 26 september 2007 efter att ha varit släckt sedan november 1978.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Pater Nosters Vänner ”Årets VIPP 2008” visa sin uppskattning av föreningarnas och flera av deras medlemmars enorma arbetsinsats och engagemang för att rädda Pater Noster inte bara en utan två gånger.”"

Göteborg den 15 mars 2008

2009 års VIPP: Marianne Brus

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Marianne Brus har tillbringat en stor del av sitt liv på Understens fyrplats. Där har hon lekt som barn och där har hon senare tjänstgjort som fyrvaktare och fyrmästare. Hennes liv har varit och är fyllt av fyrar. Hon har skrivit mängder av fyrartiklar i tidningar och tidskrifter, hållit många fyrföredrag och intervjuats otaliga gånger i radio och TV.

Marianne är en av Sveriges mest kända fyrpersonligheter och har betytt mycket för att kunskapen om och intresset för våra fyrar ökar. Ingen kan som Marianne kärleksfullt berätta om fyrar och livet på en fyrplats. Att lyssna till henne är som att förflyttas till en numera svunnen värld – d v s de bemannade fyrplatsernas tid och rum.

Marianne är också en av Fyrsällskapets tidigaste medlemmar och engagerad i Fyrsällskapets programverksamhet.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Marianne Brus ”Årets VIPP 2009” visa sin stora uppskattning av hennes mångåriga engagemang och omfattande arbetsinsatser för Sveriges fyrar och Svenska Fyrsällskapet.”"

Stockholm den 21 mars 2009

2010 års VIPP: Lungö fyr och fyrplats och Staviks fyr och fyrplats

Lungö fyr och fyrplats och dess fyra ägare: Lennart och Lisbet von Post samt Per-Anders och Elisabeth Norlin

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "År 1996 köpte Lennart och Lisbet von Post tillsammans med Per-Anders och Elisabeth Norlin Lungö fyr och fyrplats. Sedan den dagen har dessa fyra lagt ner ett oräkneligt antal timmar på att rusta upp och så långt som möjligt återställa Lungö fyrplats med dess fyr, hus och hamn till en ursprunglig fyrplatsmiljö. Den sedan 1988 släckta fyren har även utrustats och återtändes av ägarna 2001-07-28. Lennart von Post har också ägnat mycken tid åt att arkivforska, intervjua människor och dokumentera fyrplatsens historia samt historien om de som har bemannat fyren. Han har dessutom tagit fram utställningsmaterial inkl gamla fotografier som presenterats i många olika sammanhang och som kanske kan resultera i en framtida bok om Lungö fyr/fyrplats .

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Lungö fyr och fyrplats och dess fyra ägare ”Årets VIPP 2010” visa sin uppskattning av ägarnas mycket omfattande arbetsinsatser och engagemang för Lungö fyr och fyrplats samt för dess skötsel och överlevnad."

Göteborg den 6 mars 2010

Staviks fyr och fyrplats samt dess ägare Gunno och Anna-Lena Quist

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "År 2003 köpte Gunno och Anna-Lena Quist Staviks fyr och fyrplats. Sedan den dagen har de lagt ner ett oräkneligt antal timmar på att rusta upp och så långt som möjligt återställa Staviks fyrplats med dess fyr, bostadshus, uthus, bodar och hamn till en riktig fyrplatsmiljö. De har totalrenoverat fyren utvändigt, avlägsnat den 50 år gamla beklädnaden av eternitplattor och ersatt den med träpanel i samma stil som fyrens ursprungliga beklädnad. Fyren är fortfarande i drift och sedan 2003 hyr Sjöfartsverket lanterninvåningen av ägarna som dessutom står för viss tillsyn av fyren.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Staviks fyr och fyrplats och dess ägare ”Årets VIPP 2010” visa sin uppskattning av ägarnas mycket omfattande arbetsinsatser och engagemang för Staviks fyr och fyrplats samt för dess skötsel och överlevnad."”

Göteborg den 6 mars 2010

2011 års VIPP: Maria och Leif Elsby

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "För 10 år sedan, år 2001, valdes Maria som redaktör/sammankallande och hennes make Leif som ledamot i Svenska Fyrsällskapets redaktionskommitté. Sedan dess har Maria, med teknisk hjälp av Leif, arbetat nästan heltid med förbättring, utveckling och framställning av Fyrsällskapets synnerligen omtyckta tidskrift Blänket.

År 2008 började Fyrsällskapet ett unikt mångårigt projekt med att kartlägga och registrera all svensk fyrpersonal genom tiderna inkl deras tjänstgöringshistoria och familjer. Maria och Leif är också ansvariga för detta projekt. En liknande folklivsforskning har aldrig någonsin gjorts inom fyrområdet. De kontaktar fyrpersonal och deras släktingar, besöker arkiv och pastorsexpeditioner samt fotograferar av dokument och registrerar all information i Fyrsällskapets ovärderliga databas som med tiden kommer att innehålla hela Sveriges fyrpersonal (ca 6.000) och deras familjemedlemmar (ca 20.000).

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Maria och Leif Elsby ”Årets VIPP 2011” visa sin uppskattning av deras mycket omfattande ideella arbetsinsatser och stora engagemang med Blänket, Fyrpersonalregistrering, fyrbroschyrer och annat arbete som de utför för Svenska Fyrsällskapet.”"

Göteborg den 26 mars 2011

2012 års VIPP: Bertil Östling

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "”Bertil Östling frågade för nästan 15 år sedan om han fick bygga upp och sköta en hemsida för Svenska Fyrsällskapet. Styrelsen tog tacksamt emot Bertils erbjudande och utnämnde honom till Fyrsällskapets Webmaster.

Allt sedan dess har Bertil självständigt ansvarat för Fyrsällskapets hemsida. Det finns troligen inte många föreningshemsidor som är så aktuella och som vid behov dagligen uppdateras. Hemsidan har ständigt varit bland de tre mest besökta fyrhemsidorna i världen och har även under långa tider legat på första plats. Fyrsällskapets hemsida har även av Skolstyrelsen blivit rekommenderad som en kvalitetsgranskad webbplats för skolbruk.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Bertil Östling ”Årets VIPP 2012” visa sin uppskattning av hans mycket omfattande ideella arbetsinsats och stora engagemang för Svenska Fyrsällskapets hemsida allt sedan den skapades 1997. "”

Göteborg den 17 mars 2012

2013 års VIPP: Johnny Söderlund

2014 års VIPP: Föreningen Väderöbod

2015 års VIPP: Söderarm med Anngret Andersson

2016 års VIPP: Mariestads Fyrsällskap

2017 års VIPP: Jan Ströberg

2018 års VIPP: Bengt Wall

2019 års VIPP: Garpens Vänner

Jfr Svenska Fyrsällskapet, Blänket