Södertälje kanal

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Södertälje kanal, farled mellan Mälaren (Linaviken) och Östersjön (Igelstaviken). Ligger mellan Södertäljeleden i Mälaren och Landsort-Södertälje-leden i Norra Östersjön.

Kanalens bearbetade längd: 3,3 km. 1 sluss (i Södertälje). Nivåskillnad 1 m. Slussmått: nyttig längd 135 m, bredd 20 m, djup 8,0 m. Kanalen är försedd med fyrar och kantmarkeringar med belysta skärmar på liknande sätt som Trollhätte kanal. 
Landsort karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol racon.jpg

Dagens Mälarmax för tankfartyg är 5800 ton bränsle, vilket motsvarar ca 200 tankbilar. Foto Tärntank
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Mälarens lotsplats, omfattar hela insjön Mälaren, med lotskontor och lotsförmansexpedition i Södertälje, vaktrum och lotsuppassning i Stockholm samt en lots, bosatt i Köping, med uppassningsskyldighet därstädes. Postadress och Telegramadress: Södertälje. Inlopp till Mälaren.

Mälarens lotsplats har uppkommit genom sammanslagning av andra lotsplatser. Den första av dessa var 'Södertelge och Trosa lotsplats', som inrättades 1759. Någon livligare sjöfart har tydligen icke varit i dessa farvatten, då ingen förbindelse fanns mellan Saltsjön och Mälaren, ty omkring år 1800 var platsen indragen.

När Södertälje kanal öppnades år 1891 blev platsen återupplivad under namn av 'Södertelge lotsplats' vars lotsar till en början endast lotsade i Saltsjön och till Stockholm. Behovet gjorde det dock nödvändigt att lotsar anställdes som kunde lotsa till och från andra platser i Mälaren. På kanaldirektionens framställning tillsattes lotsar, som blevo placerade i Strängnäs (1824), Västerås, Arboga m. fl. platser, varjämte Stockholms lotsar lotsade till Södertälje och troligen även till Strängnäs. När sedermera ångfartygen tillkommo, samt järnvägarna, så att lotsarnas inställelse- och hemresor kunde försiggå fortare, indrogos samtliga lotsplatser i mälarstäderna och uppgingo i den nya Mälarens lotsplats. Den sista sammanslagningen skedde 1903, då även Södertälje lotsplats ingick i Mälarens.

Den första lotsen, vars namn påträffas, tillhörde Södertelge och Trosa lotsplats och hette Anders Eriksson, antagen 1759. Då platsen blev indragen fanns en lots, Erik Söderman, på indragningsstat.

Åren 1820 - 1823 tillsattes vid den nya Södertelge lotsplats: Åldermannen O. M. Åström med 30 riksdaler i lön. Lotsarna C. P. Sundberg, I. Palmqvist, A. G. J. Öhman, P. Ekström senior och P. U. Ekström junior. (Den senare ålderman 1830 - 1863.) Mästerlotsarna hade 20 och sekundlotsarna 10 riksdaler i lön.

För närvarande är personalen 7 ordinarie och 3 extra lotsar samt 3 lärlingar, fördelade med 3 lotsar i Södertälje, där lotskontoret är förlagt, 3 lotsar i Stockholm och 1 lots i Köping.

Lotsningsområdet är troligen ett av de största. Lotsledsförteckningen upptager 40 lotsleder, varav den längsta är 75 distansminuter. Till prickningsområdet hörer 305 st. prickar.

År 1924 fullbordades ombyggnaden av Södertälje kanal.

År 1928 öppnades ännu en ny och djup infartsled till Mälaren, Hammarbyleden, från Danvikstull genom Hammarbysjön och med sluss mellan denna och Årstaviken, genom denna vik förbi Liljeholmen ut i Mälaren. Fullt färdig för genomfart av större fartyg blir Hammarbyleden först då de nya sträckningarna och broarna för järnvägen bli färdiga och den gamla järnvägsbanken kan genombrytas till full bredd och djup. Detta är av den största betydelse, då tillfartslederna till Mälaren varit och utgöra betingelserna för lotsplatsens tillblivelse och fortbestånd."

Bygget av Södertälje kanal

Arbetet påbörjades under Engelbrekts tid och fortsatte under Karl XI:s regering.

1806-1819 byggdes kanalen under ledning av Erik Nordewall, vilken just avslutat byggandet av Trollhätte kanal.

  • Södertälje kanal- och slussverksbolag bildades för ändamålet.
  • Minsta djup 3,6 m, minsta bredd 10 m.

Och sedan

1912 inköptes kanalen av Staten och underställdes Kungl. Vattenfallsstyrelsen.

1918-1924 byggdes kanalen om genom Vattenfallsstyrelsens försorg, delvis som nödhjälpsarbete, för fartyg med 5,5 m djupgående.

1952 passerade närmare 7 000 fartyg med en last av 1,8 Mton.

2010 Årligen passerar ca 3 000 lastfartyg, 9 000 fritidsbåtar och ett mindre antal passagerar- och skärgårdsbåtar slussen.

Mälarprojektet och Södertälje kanal

Sjöfartsverket driver det s.k. Mälarprojektet för "säkrare och mer tillgänglig sjöfart på Södertälje kanal och i Mälaren.

Arbetet med lederna Mälaren till Västerås och Köping beräknas bli klara 2022.

Ombyggnad av Södertälje kanal och sluss beräknas bli klara 2021. Ansvarig: Sjöfartsverket.

  • Det största och mest omfattande arbetet görs vid slussen i Södertälje.
  • Den befintliga slussen är cirka 135 m lång och 20 m bred och är Nordens största.
  • Den nya slussen kommer att bli strax över 200 m lång och 25 m bred och är en förstoring av den gamla.

Fartygstrafiken pågår nästan utan avbrott parallellt med projektet.

Slussbron ska ersättas med en ny öppningsbar klaffbro cirka 40 m söder om den befintliga. När den nya är klar rivs den gamla.

Kanalslänterna förstärks genom spontning för att stabilisera jordmassorna. Därefter breddas kanalens botten genom muddring.

Landsort-Södertälje-leden

Klicka här för att se fyrarna på Landsort-Södertälje-leden.


Jfr kanal, Erik Nordewall, Trollhätte kanal, Falsterbokanalen, Sotekanalen