Söderstjärna

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Söderstjärna, övre ensfyr i inloppet till Karlskrona, Södra Östersjön. Bemannad 1870-1879.

Fyren var placerad på östra änden av Örlogsvarvet inne i Karlskrona. Fyren var övre ensfyr i enslinjen tillsammans med fyrskeppet Jerskullen. 1879 återuppfördes fyren Söderstjärna i Ystad
Karlskrona karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Fyren Söderstjärna här flyttad till Ystad och i tjänst som Ystad yttre. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Ystad yttre 1926, före detta Söderstjärna. Foto Lotsverket
Fyrskepp Nr 10A Odin på station Jerskullen som Söderstjärna bildade enslinje med. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ensfyrarna Jerskullen - Söderstjärna

1870 lades fyrskeppet ut på sin station.

"Den inre, vita fyren utgörs av en trumlinsapparat av 5:te ordningen, anbringad i lanterninen på ett torn av järn, uppfört på holmen Söderstjärna vid östra änden av Kronovarvet (Lat. N. 56° 9’,0. Long. O. 15° 35’,8). Dess lysfält är från O över S och V till VNV. Fyrljuset brinner på en höjd av 39 fot över vattenytan. Inre fasta fyrtornet är vitmålat. Dess nedre del skyms av en framför liggande mur, på vilken ett vitmålat fält motsvarar foten av tornet, sett från sjön.

Den yttre, röda fyren är på ett mindre fartyg, förtöjt på redden omkring 2 minuter i SSV från den fasta fyren, öster om, men nära intill grundet Jerskullen. Fyrapparaten utgörs av en fotogenlampa med sideralsken, anbringad i lanterninen på ett mindre torn, uppbyggt på fartyget. Fyrljuset brinner på en höjd av 16 fot över vattenytan. Fyrfartyget är rödmålat och dess torn tecknat med lutande röda och vita ränder. Det utlägges icke före den 1:ste mars och intages den 15:de december varje år. Ombord finns gonggong för signalering under tjocka.

Båda fyrarna lyser under någorlunda siktigt väder 2 till 3 minuter utanför de yttersta grunden. Den röda fyren syns under den vita, ända tills man kommer innanför fästningarna. För att leda det sk Kungsdjupet fritt in mellan grunden, behöver fyrarna inte synas fullkomligt överens, utan kunna de hållas så skilda från varandra, att varderas ljus kan väl urskiljas. Fartyg, som vill in till Karlskrona och angjort Utklippan samt passerat väster om den på 1 à 2 minuters avstånd, styrande NNO, bör ett par minuter innanför klippan äga sikte av såväl den vita, som den röda fören, varefter de hålls ens eller nära varandra, tills fartyget kommit i närheten av fyrfartyget, som skall lämnas väst om kurslinjen. Innanför fyrfartyget finns god ankarsättning antingen öster därom, under Tjurkölandet, eller väster därom under Aspölandet.

Fyrarna anbringades 1870 och tändes första gången på hösten samma år. Lotsar passar upp i båt utanför grunden och på Aspö."

Fyren Söderstjärna tändes

1870 uppfördes fyren. Ett i järn cirka 7,5 m högt åttakantigt fyrtorn försett med lanternin och fyrapparat med 5:e ordningens lins. Lat. N. 56° 9’,0. Long. O. 15° 35’,8.

Fyren ritad av L Fr Lindberg. Detaljritningar av A T Gellerstedt. Vakthuset ritat av G E Höjer.

Linsen av 5:e ordningen (375 mm Ø) var en dioptrisk trumlins med 2 fack à 90°, med catadioptrisk krona (5 ringar) och krans (2 ringar) samt catadioptrisk spegellins 2 fack à 90° (8 prismor).

1870-1978 var fyren övre ensfyr i enslinjen tillsammans med fyrskeppet Jerskullen.

Avbemanning och personal

1879 uppfördes och tändes en ny fyr på fästningen Godnatt i inloppet till Karlskrona.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Söderstjärna

Och sedan

Fyren Söderstjärna släcktes 1878, demonterades 1879 och återuppfördes som fyr i Ystad hamn 1879 som Ystad yttre/nedre.

Nuvarande karaktär: (släckt)

Emil Karlssons ursprungliga anteckningar

Anteckningar rörande svenska statens fasta fyrar av 1:e fyringenjör Emil Karlsson 1917 senare kompletterade för Sjöfartsrådet, överfyringenjör Sven Öberg

Fyr 74 Söderstjerna

Frågan om inseglingsfyrar till Karlskrona hade väckts af flera enskilda personer, hvilket föranlät Lotsdirektören att år 1864 derstädes göra en undersökning och ansågs då, att det vore lämpligast att uppföra två mindre öfverensfyrar, den ena på Godnatt och den andra på Kungshall.

År 1869 öfverlemnade Sjöförvaltningen till Kungl. Maj:t ett nytt förslag af Lotsdirektören, hvari föreslogs uppförandet af två öfverensfyrar, den inre på Lindholmen eller Söderstjerna och den yttre på ett fartyg, förankradt vid Järskullen. Detta förslag bifölls af Kungl. Maj:t i skrifvelse den 12 Januari 1869.

Den inre fyren, som uppfördes på Söderstjerna år 1870, bestod av ett 25 fot högt åttkantigt fyrtorn af järn. Fyrapparaten (5:e ordningens lins visande fast, hvitt sken) bestod av två linsfack om 90⁰ hvardera och innehållande krona, trumma och krans samt lampa med föränderlig nivå för rofolja och en veke.

Fyranläggningen kostade 11.699 Rdr.

Den yttre fyren bestod af ett med lanternin försedt torn på ett fartyg. Fyrapparaten, som visade fast, rödt sken, bestod af ett sideralsken med föränderlig nivå för fotogen och en veke.

År 1973 förstärktes den inre fyren, genom uppsättande af en parabolisk spegel, då äfven rofoljelampan utbyttes mot en lampa för fotogen och en veke.

År 1879, då Godnatts fyr blifvit tänd, släcktes båda fyrarna och fyrtornet (Söderstjärna) flyttades till Ystad.

Karlskrona inlopp

Klicka här för att se fyrarna i Karlskrona inlopp


Jfr Södra Östersjön, svenskt fyrväsende, Karlskrona, Jerskullen, Ystad.