Radiotelegraf

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Radiotelegrafstationer på svenska fyrskepp, station för kommunikation med radio, här överförande av meddelande mellan fartyg och land och vice versa.


Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Kompassros ritad.jpg


Enligt Svensk Fyrlista 1942:

"Radiotelegrafstationer på svenska fyrskepp

På två svenska fyrskepp, nämligen Grundkallen i södra Bottenhavet och Ölandsrev utanför Ölands Södra Udde, finnas radiotelegrafstationer (beteckning R), varöver telegram mellan fartyg, som passera nära resp. fyrskepp, och plats i land eller omvänt kunna förmedlas via telegrafverkets kustradiostationer och linjer.

Telegram från fartyg kunna översändas till fyrskeppen medelst båt eller genom signalering enligt internationella signalboken(vanlig flaggsignalering eller signalering enligt morsesystemet med svängflaggor eller ljussignaler). Fartygets namn, nationalitet och igenkänningssignal (signalbokstäver) skola uppgivas.

Adressen på telegram till fartyg bör innehålla befälhavarens och fartygets namn samt fyrskeppsstationens namn (Grundkallen resp. Ölandsrev). Dylika telegram bör avsändas i god tid, enär fyrskeppsstationerna för mottagande av telegram från kustradiostationerna hava passning endast under några minuter varannan timme (Grundkallen 3 minuter efter varje udda timme och Ölandsrev 3 minuter före varje jämn timme MET).

Fyrskeppsstationernas anropssignaler är: Grundkallen SFO och Ölandsrev SFM.

fyrskeppen mottagna telegram till fartyg överbringas till fartygen genom signalering enligt internationella signalboken.

Fyrskeppsstationerna får endast i fall av nöd eller för meddelande till fartyg av viktiga underrättelser rörande sjöfarten eller då det erfordras för förmedleing av sådana radiotelegram mellan kust- och fartygsstation eller mellan två fartygsstationer, som icke kunna direkt erfordras, eller då av annan anledning ett meddelande ick kan fortskaffas genom kuststation, träda i radioförbindelse med fartyg på havet. "

Jfr fyrskepp, fyrskeppsstation, morsealfabetet, kustradiostation, telegraf