Huvudskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudskär, f.d. svensk lotsplats, f.d. tullstation och f.d. bemannad fyrplats, Stockholms skärgård. Norra Östersjön. Fyrplatsen bemannad 1882-1931. Som mest bodde c:a 100 personer på Huvudskär.

HuvudskärMedText1918Lotsverket.jpg

Huvudskär 1918. Arkiv Lotsverket.


Landsortsleden. I Stockholms skärgårds sydöstra havsband.
Huvudskär karta ritad.jpg
Mo(N) 25s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Huvudskär, nya fyren. Foto Ulf Schloss
Huvudskär, nya fyren. Foto E Hillberg
Huvudskär, nya fyren. Foto JH
Huvudskär fyr omkr 1918. Foto Lotsverket
Huvudskär fyr o lotsplats 1918. Foto Lotsverket
Huvudskär. Foto NN
Huvudskär nya och gamla fyr 1931. Foto Lotsverket
Huvudskär nya fyr med signställning 1937. Foto Lotsverket
Huvudskär, lotsarnas hus. Foto E Hillberg
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
325000 C 6576 N 58 58, O 18 34 Mo(-.) 25s 12,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1882 1931 1931 1931 15,7 26,3


Kronologi Huvudskär: lotsar, fyrmän och tullmän

Som mest bodde c:a 100 personer på Huvudskär, bestående av fyrpersonal, lotsar och tulltjänstemän med sina familjer samt även några fiskare. För tullare och lotsar byggdes två vaktstugor med utkik, varifrån personalen spanade ut mot havet dygnet runt. Även om yrkesgrupperna hade olika ansvarsområden samarbetade man när det behövdes. Grundstötningar och haverier var vanliga. Alla fick vara beredda att rycka ut som livräddare.

På 1830-talet uppfördes på Huvudskär en övernattningsstuga för lotsar (från Dalarö).

På 1840-talet startade tullverksamheten på Huvudskär.

1860 uppfördes en lotsstuga tillhörande Dalarö lotsplats.

1881 blev Huvudskär egen lotsplats med egen administration.

1882 byggdes ett bostadshus för lotsarna och deras familjer.

1882 anlades fyrplatsen.

1887 uppfördes det stora Tullhuset.

1894 uppfördes (nya) skolhuset (se nedan).

1925 lades tullplatsen ner.

1931 byggdes ny fyr. Fyrplatsens bemanning drogs in.

1942 lades lotsplatsen ner. En sjöräddningsstation anlades samma år och var i drift till 1969.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Huvudskär lots- och fyrplats. Belägen i Ornö församling av Stockholms län. Postadress Dalarö. Telegramadress: Rt. Huvudskär.

Huvudskär ligger i yttersta havsbandet någorlunda mitt emellan Sandhamn och Landsort och utgör utposten mot havet av den skärgård, som ligger i sydostlig riktning från Ornö, vilken församling den tillhör.

Huvudskär består av tre större skär, Ålandsskär, Lökskär, och Manskär samt grupper av mindre skär, vilka tillsammans ge utmärkt skydd åt båtar och småfartyg i den naturliga hamn, som finns på insidan av Ålandsskär, det skär å vilket lots- och fyrplatsen ligger. Däckad lotsbåt finnes och fartyg lotsas till Stockholm, Dalarö, Furusund samt till fältspatgruvorna på östra sidan av Ornö.

Intill år 1881 var Huvudskär uppassningsställe under Dalarö lotsplats, men då i början av 1880-talet ett stort antal engelska ångare och segelfartyg sökte sig upp i Östersjön och sjöfarten på Stockholm tilltog blev Huvudskär egen lotsplats med 3 lotsar på ordinarie stat. Då trafiken på Huvudskär åter gått tillbaka har det ställts i utsikt att platsen åter skall slås tillsammans med Dalarö.

Av gamla handlingar framgår att en signalstång och en lotsvaktstuga uppfördes år 1861 och att en brygga byggdes år 1865. På platsen finnas av Lotsverket uppförda tjänstebostäder till såväl lotsarna som fyrfolket. Intill år 1925 hade Huvudskär även tullbevakning. Den första uppsättningen lotsar vid övergången till självständig lotsplats voro: Frans Gustaf Wahrnberg, lotsförman, Gustaf Reinhold Wiklund, Johan Gustaf Johansson Ruhnborg, Johan Gustaf Jansson och Knut Hildur Öhlin.

Ålandsskär är 6- à 700 meter långt och 400 meter brett. De båda andra större skären äro ungefär lika stora. De äro alla bergknallar, och på Ålandsskär finns endast några skrevor med jord, i vilka potatis odlas till husbehov, en odling som måst övergivas på grund av mullvadarnas härjningar. Skären tillhöra Smådalarö egendom, och endast den udde på vilken lots- och fyrbyggnaderna ligga är i Lotsverkets ägo.

För längre tid sedan var Huvudskär ett betydande fiskläge med eget kapell och egna lagar, vilka höllos starkt i helgd. Ännu i dag vittna ett antal gamla timrade fiskekojor med torvtäckta tak och små fönster på gavlarna om en fiskebefolkning, som under knappa omständigheter framlevt ett hårt liv under kampen för tillvaron.

År 1892 strandade vid Huvudskär norska ångaren Skuld och blev vrak. Besättningen blev emellertid bärgad.

På 1890-talet bärgades av lotsarna två man från finska skonertskeppet Raumo, som drev iland avmastat.

År 1900 den 5 oktober förliste utanför Huvudskär finska skonaren Aura. Besättningen, 7 man, bärgades av lotsarna, som för sitt mod erhöllo medalj från ryske tsaren samt penningbelöning från Lotsstyrelsen.

Natten mellan den 9 och 10 februari 1926 strandade å Borgsredden 3 distansminuter sydväst om Huvudskär Sveabolagets ångare Munin samt senare på natten även ångaren Ornö, som hållit sig i närheten av olycksplatsen för att kunna var klar att bistå de skeppsbrutna. Den första ångaren hade förts upp på grund till följd av isskruvning. Besättningarna från båda ångarna räddades av Statsisbrytaren, som passerade stället på sin först färd från leveransorten Göteborg.

En stor dag för Huvudskärs lotsplats var då amerikanske kryssaren Baltimore med det åt fosterjorden återbördade John Ericsons stoft ombord tog lots vid Huvudskär för ingående till Trälhavet (fartyg av det djupgåendet kunde den tiden ej passera Oxdjupet och komma ända upp till Stockholms ström)."


"Huvudskärs fyrplats. Leder i Huvudskärsinloppet till Stockholms skärgård och Stockholm. Belägen i Ornö socken av Stockholms län. Postadress: Dalarö. Telegramadress: Huvudskär.

Fyren byggdes år 1882 och tändes första gången av t.f. fyrmästaren J. F. Nyström.

Den 13 oktober 1916 minsprängdes utanför fyrplatsen en norsk ångare Alf, varvid alle man omkommo.

Den 5 december 1917 exploderade en mina strax utanför fyren, varvid fyrhuset skadades och ett trettiotal fönsterrutor sprängdes.

Den 30 september 1918 förolyckades under fiske tullvaktmästaren Andersson och en mobiliserad beväringsman. Ett brott fyllde och kantrade båten, och de ombordvarande omkommo."

Fyrplatsen anläggs

1882 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr- och bostadshus med på taket lanternin med lins. Ritat av G E Höjer.

Lotsbarnskola

1884-1910 hade Huvudskär lotsbarnskola. Lärare var:

  • 1884-1884 Emilie Söderström
  • 1885-1889 Elfrida Sjöblom
  • 1890-1894 Laura Sandström
  • 1895-1898 Martina Nyman
  • 1899-1908 Ida Wahlgren
  • 1910-1910 Elvira Dahlberg

Elevantalet var c:a 4 - 20 under åren. Fyrbarnen c:a 5.

Undervisningen startade i det så kallade Tullhuset. 1894 byggdes ett separat skolhus. 1929 lades skolan ned.

Avbemanning och personal

1931 byggdes en ny fyr i betong cirka 16 m hög och med rund fyrkur överst. Lanterninen innehöll 3:e ordningen medel (800 mm Ø) dioptrisk trumlins 270° + skärm 90°. Dalén-ljus.

  • Den gamla fyren släcktes.
  • Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.
  • Det kombinerade fyr- och bostadshuset flyttades till Näskubbens fyrplats och uppfördes där som boningshus.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Huvudskär

Och sedan

1942 drogs lotsstationen in.

1968 var tornet vitt med svart bälte.

  • Optisk karaktär: Mo (N) W 25 s 12,5 M. (4 + 4 + 1 + 16). Ljusstyrka: W 4 400 cd. W oförstärkt 140 cd.

1992 utbyttes dalén-ljuset i den nya fyren mot elektriskt ljus med energi från solpaneldrift.

Nuvarande optik: 3:e ordningen medel (800 mm Ø) dioptrisk trumlins med 8+8 inslipade ringar, 270° + skärm 90°, 2x10W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Solpanel, batterier

Nuvarande karaktär: Mo ( _ . ) W 25 s 12,5 M. Lyshöjd: 26,3 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Finns ej kvar. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (08-440 5600) äger det gamla lotshuset på Ålandsskär (fyrön) som kan hyras av stiftelsens vänner, tillsyningsman Tom Granström finns på Ornö 0703-777809. Info www.skargardsstiftelsen.se. I lotshuset finns även en raststuga. I det gamla tullhuset finns ett vandrarhem bokas via Dalarö Turistbyrå 08-5015 0800, www.dalaro.org.
Ägare Skärgårdsstiftelesen äger fyren. Huvuddelen av marken på Ålandsskär (populärt benämnd Huvudskär) ägs av Skärgårdsstiftelsen förutom fyra privata tomter på öns västra sida. Hela Huvudskärområdets naturreservat förvaltas och ägs av Skärgårdsstiftelsen.
Kontaktperson Per Blom 0703-778328 Skärgårdsstiftelsen. Skärgårdsstiftelsen www.skargardsstiftelsen.se
Vägbeskrivning Fyren finns på ön Ålandsskär. Väg 73 söderut från Stockholm, sedan väg 227 Västerhaninge till Dalarö, totalt 30 km (även pendeltåg till Handen och därpå SL buss till Dalarö). Sommartid dagliga båtturer (ca 2 tim färd) från Dalarö, vår/höst helgdagstrafik, Dalarö Turistbyrå 08-5015 0800 eller Waxholmsbolaget 08-6795830. Ej gästhamn, på öns nordvästra del finns naturhamnar. Var sparsam med vattenuttag från öns enda pump.
Övrigt Ögruppen Huvudskär var på 1400 talet mycket viktig för fiskarna. Sveriges första fiskelag och hamnordning upprättades 1450. Ön skiftade karaktär i mitten av 1800 talet då fisket nästan upphörde. En lotsvaktstuga som sorterade under Dalarö lotsstation byggdes 1860.

År 1882 tändes den första fyren bestående av ett rött boningshus med fyrtorn på taket. Lanternin, lins och fotogenlampa flyttades från den släckta Korsö fyr. Den ursprungliga fyren ersattes år 1931 av en ny fyr med Dalénljus (förbrukning pilotlåga 1,36 l/tim + drift 7 cl/tim) och nuvarande lins varvid fyrplatsen avbemannades. Samtidigt demonterades det gamla kombinerade fyr och bostadshuset, flyttades till Näskubben och blev där fyrmästarbostad. Huset finns fortfarande på Näskubben men är numera privatägt. Grunden till 1882 års fyrhus finns kvar intill Huvudskärs nuvarande fyr. Kvarvarande lotsar skötte sedan fyren men år 1942 drogs även lotsstationen in. Solpaneleldrift installerades 1992.

Skydd enligt lag Öarna är naturreservat sedan 1973

Emil Karlssons ursprungliga anteckningar

Fyr 89 Hufvudskär

Anteckningar rörande svenska statens fasta fyrar av 1:e fyringenjör Emil Karlsson 1917 senare kompletterade för Sjöfartsrådet, överfyringenjör Sven Öberg

I Lotsstyrelsens förslag till nybyggnader för 1882 upptogs äfven en fyr på Hufvudskär, med användande af den i Korsö fyr befintliga fyrapparaten och godkändes detta förslag af Kungl. Maj:t i skrifvelse af den 20 Januari 1882.

Fyrbyggnaden, bestående af ett boningshus med torn på taket, uppfördes 1882. Fyrapparaten (från Korsö fyr) består af 3 linsfack af 4:e ordningen, hvardera om 90⁰ och innehållande krona, trumma och krans samt af två plana linser, som medelst ett urverk roterar kring den fasta linsen. Lampan har föränderlig oljenivå för fotogen och två vekar. Apparaten, som visar fast, hvitt sken, med en hvit blänk hvarannan minut, har en ljusstyrka för det fasta skenet af 600 och för blänken af 3600 Häfnerljus. Hela fyranläggningen kostade 24.880 kronor.


Kompletteringar till anteckningarna ovan, avskrivna från lösa stencilpapper från 1940/50-talet

År 1931 uppfördes en ny fyrbyggnad intill boningshuset. Byggnaden utgöres av en tiokantig fyrkur på ett torn av betong. Linsapparaten utbyttes mot en linsapparat av 3:e ordningen. Fotogenljuset borttogs och ersattes med dalénljus. Apparaturen består av 2 st. dalénklippapparater, DKD-200 med 35 liters brännare, glödnätsväxlare, solventil och klorkalciumtorkare. Fyrkaraktären ändrades till morsesken, bestående av ett långt och ett kort ljus var 25:e sekund. Ljusstyrkan ökades till 6000 hefnerljus

Kostnaden för apparater och gasmagasin uppgick till 19500 kronor.

Fyrens bemanning indrog den 1/12 1931.

Landsortsleden

Klicka här för att se fyrarna i Landsortsleden.


Jfr Norra Östersjön, svenskt fyrväsende, Korsö, Näskubben, fyroptik, lentilleapparat, dalén-ljus, morsefyr, solpaneldrift, lotsbarnskola