Grisbådarna

Från fyrwiki
(Omdirigerad från Grisbådarne)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grisbådarna, grundområde i Skagerack på gränsen till Norge cirka 5 M NV Nordkoster utanför Strömstad, har gett namn åt en fyrskeppsstation samt den klock- och lysboj som ersatte fyrskeppsstationen. Skagerack, Västerhavet. Stationen verksam 1900-1929

Strömstadsleden, dvs farleden Fjällbacka - Strömstad. SV från grundet Grisbådarne V om Nordkoster. 
 ”Skeppet varnar för det stora grundflaket nordväst om Nordkoster förutom att markera sjögränsen mot Norge. Det tjänar också som ett bra dagmärke för den stora mängd fiskefartyg, både svenska och utländska, som arbetar i området.”


Koster karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Livet.jpg Symbol lysboj.jpg

Besättningen på Fyrskepp Nr 10B Fladen på station Grisbådarna år1912. Foto Fyrbiträdet Karl Hillgren.
Fyrskepp Nr 24 Reserv på station Grisbådarna, 1924. Arkiv Tekniska Museet.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Bakgrund

Vid freden i Roskilde 1658 blev gränsdragningen i vattnet mellan Norge (då del av Danmark) och Sverige otydlig. Detta blev en källa till irritation och tvister. Området Grisbådarna är farligt för sjöfarare. Det är ganska stort och innehåller flera grundklackar med 2-3 m minsta djup och ligger nära gränslinjen mellan Norge och Sverige. Det är ett gott fiskevatten berömt för hummerfiske.

1900 hade ett svenskt fyrskepp lagts ut där, dels för att markera grundområdet Grisbådarna, dels för att markera gränsen.

Vid unionsupplösningen 1905 mellan Norge och Sverige var tillhörigheten fortfarande olöst. Upplösningen blev dock fredlig och löstes utan att ett skott avlossades. Tvisten överlämnades till internationell rätt. 1909 beslöt skiljedomstolen i Haag att havsområdet Grisbådarna var svenskt och därmed var det slut på den trätan.

Så småningom avtog trafiken av de seglande fartygen och ersattes av maskindrivna fartyg. Behovet av ett fyrskepp här ansågs bli mindre och kunde ersättas av en klock- och lysboj. 1929 lades därför fyrskeppsstationen Grisbådarna ner och ett fyrskepp blev "över". Då kunde samma år ett fyrskepp läggas ut utanför Vinga, där trafiken hade ökat.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Fyrskeppet Grisbådarne. Placerat väster om Nordkoster och sydväst om grundområdet Grisbådarna på svenska sidan av territorialgränsen, med grundområdena Heja och Torbjörnskär som fortsättning norröver på norska sidan av gränsen.

Fyrskeppet utlades år 1900 som skydd för det omfattande grundområdet samt tillika som markering av läget för vattengränsen mellan de båda länderna. Det givande hummerfisket hade medfört en del dispyt om överhöghetsrätten, varjämte de meningsskiljaktligheter, som kulminerade i 1905 års händelser, kastade sin skugga framför sig.

Sjöfartens omvandling från segel- till ångdrift gjorde behovet av ett fyrskepp vid Grisbådarna med tiden mindre påtagligt, och då krav framställdes om ett fyrskepp vid Vinga kunde det kravet tillmötesgås genom indragning i stället av Grisbådarnas fyrskepp och utläggandet av en lys- och ljudboj på fyrskeppets plats.

Fyrskeppet indrogs på hösten 1929. Under den tid fyrskeppet var stationerat på Grisbådarna var dess post- och telegramadress Strömstad."

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Grisbådarne låg cirka 1 M SV om grundområdets södra del, på cirka 60 m djup och botten bestående av lera på position Lat. N. 58° 52’ 55". Long. O. 10° 49’ 35".

1900 Fyrkaraktär: B(2) R 30s 11M. Ljus: c:a 2,5 sek, mörker: c:a 6 sek, ljus: ca 2,5 sek, mörker c:a 19 sek.

”Fartyget är rödmålat med GRISBÅDARNE i stora vita bokstäver på sidorna. Det har två master med upphissbar lanternin respektive toppkula på stormasten. Ångfyrskeppet är byggt 1892 och utlades här första gången 1900. Det har tidigare varit stationerat vid Fladen.”

  • Fyrfartyg med rött gruppblänksken (2) var 30:e sekund.
  • Fyrapparaten: 8 fotogenlampor med paraboliska speglar.
  • Ljusstyrka: 1 300 Hefnerljus.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 9,5 m.
  • Lysvidd: 11 distansminuter.
  • Mistsirén för ånga giver under varje minut 4 ljudstötar, vardera av 4 sek varaktighet, åtskilda av 4 sek uppehåll. Efter den sista ljudstöten följer ett uppehåll av 32 sek. Om sirénen ej arbetar signaleras med ringklocka 4 tätt på varandra följkande klämtslag c:avar minut. Då från fyrskeppet observeras att fartyg stävar mot grund avfyras varningsskott.

1900-1929 var Grisbådarne fyrskeppsstation.

Två (2) fartyg har tjänstgjort på stationen

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1923-1929 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Grisbådarna

Och sedan

1968 låg i fritt vatten 1,2 M S om grundområdet Grisbådarna en lys- och ljudboj med lins av 6:e ordningen (300 mm Ø) med AGA-ljus.

2000 lysbojen indragen.

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr Skagerack, Strömstadsleden, svenskt fyrväsende, fyrskepp, Fladen, lysboj, Nordkoster, Erholmen.