D-GPS

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

D-GPS, förkortning av "differentiell GPS". Ett noggrant radiosystem där positionen genom satellitssystemet GPS förbättras väsentligt.

Bjuröklubb med antenner för mottagning av GPS. Foto Leif Elsby

Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Kompassros ritad.jpg

Bjuröklubb sändarantenn för D-GPS. Foto Leif Elsby
Hoburg fyr. Det som syns över lanterninen är antenner för GPS och används för att skicka ut signaler för D-GPS. Foto Leif Elsby
Kullen. Foto Esbjörn Hillberg
Hjortens udde. Foto Esbjörn Hillberg

Funktion

Positionen erhållen via GPS varierar av olika orsaker. Vid beräkning av variationens storlek och riktning utgår man ifrån att navigatören har samma "svaj" i positionen erhållen från GPS som vad uppmäts på referensplatsen.

Med tekniken D-GPS inkluderas referenssignal från vissa noggrant bestämda mätplatser, till exempel fyrplatser.

 • På dessa mäter en stationär mottagare sin egen position enligt GPS.
 • Avvikelsen mellan sann och erhållen position beräknas.
 • Avvikelsen sänds ut som en korrektion till D-GPS-mottagare.
 • Signalen kan tas emot i en vanlig mottagare för radiofyrar.
 • Den är offentlig och kan därmed kostnadsfritt användas av alla som har utrustning för den.
 • D-GPS-mottagaren erhåller på så vis en mycket noggrann visning.
 • Men observera att de flesta underlagen för sjökorten, dvs sjömätningarna, inte har gjorts med den noggrannhet som GPS och D-GPS numera kan erbjuda.

Sjöfartsverket

Ur Svensk Fyrlista år 2000: "Sjöfartsverket sänder korrektionssignaler för GPS genom utnyttjandet av befintliga cirkulära radiofyrar, enligt fastställd internationell standard (ITU-R M.823).

Varje meddelande innehåller uppgift om referensstationens tillförlitlighet, korrektionernas kvalitet, samt om någon satellit ej bör användas. Korrektioner skickas för maximalt 9 satelliter vars elevationsvinkel överstiger 7 grader.

Felmeddelande skickas när positionsfelet på referensstationen överstiger 8 meter under längre tid än 20 sekunder. Sådana meddelanden når mottagaren inom 10 sekunder.

D-GPS-systemets noggrannhet varierar bland annat beroende på GPS-mottagarens kvalitet. Med en kvalificerad mottagare kan noggrannheter under metern erhållas inom referensstationens täckningsområde vilket uppskattas till cirka 200 km.

Motståndskraften mot störningar ökar om korrektionsmottagarantennen är av H-fälttyp (loop), och om mottagaren har speciell teknik för borttagande av impulsstörningar.

Referensstationerna övervakas ständigt från Sjöfartsverkets jourcentral, varvid utsändningarna även loggas och bevaras under cirka en månad.

Tjänsten är till för sjöfarten och någon särskild brukaravgift uttas ej."

Danmark

1995 hade den danska motsvarigheten till Sjöfartsverket i drift 3 referensstationer för D-GPS:

Station _________ Radiofrekvens (kHz)

Tillsammans med D-GPS-signalen från Kullen täcker dessa de danska farvattnen.

Sverige

1996, 1:e maj, tog Sjöfartsverket i drift ett nät med 7 fasta referensstationer, som via tidigare befintliga cirkulära radiofyrar sänder ut D-GPS-korrektioner. Dessa var bl a Hoburg, Örskär, Bjuröklubb, Hållö och Hjortens udde.

 • Felvisningen var mindre än ± 8 m.

2001 hade Sjöfartsverket i drift 10 referensstationer för D-GPS:

Station ________ Ny radiofrekvens (kHz, sep 2001)
 • Bjuröklubb ______ 311,5
 • Järnäs __________ 289,0
 • Skutskär ________ 299,5
 • Kapellskär ______ 307,5
 • Nynäshamn _______ 298,0
 • Hoburg __________ 297,5
 • Holmsjö _________ 292,0
 • Kullen __________ 293,0
 • Göteborg ________ 296,5
 • Hjortens udde ___ 302,0


2001, den 18-19 september, infördes för de ovan angivna svenska stationerna en ny sändarfrekvens, föranledd av antagandet av en ny frekvensplan för det europeiska maritima området. Samtidigt ändras sändningshastigheten från 200 bit/s till 100 bit/s. Allt för att ge bättre separation mellan stationerna och mindre risk för störningar från andra sändare.

 • Samtidigt fanns på den finska kusten: Marjaniemi, Vaasa (2001), Mäntyluoto, Turku och Porkala,
 • i Baltikum: Ristna,
 • i Polen: Rozewie,
 • i Norge: Ferder.
 • Runt de svenska kusterna var det därmed dubbel täckning.

Epos och Ciceron

Teracom Svenska Rundradio AB sänder via RDS-kanal på P3-nätet ut korrektion för D-GPS. Teracom har två sådana system,

 • Epos med precision av någon meter resp
 • Ciceron med någon centimeter. Dessa kan användas för lantmäteri med mera.

Lantmäteriet

Sedan 1999 har Lantmäteriet ett eget system att nyttja GPS-signaler för fältmätningar.

 • På ett 40-tal platser i Mellansverige, vilkas positioner är kända med stor exakthet, har Lantmäteriet placerat fasta GPS-mottagare.
 • Dessa skickar varje sekund sin GPS-erhållna position till Lantmäteriet i Norrköping.
 • Där beräknar en dator en korrigeringsfaktor mellan denna och den sanna positionen.
 • Denna faktor skickas per gsm till GPS-mottagare ute på fältet. Detta ger en mätosäkerhet på mindre än en centimeter.


Jfr fyrskepp, fyr, radiofyr, riktad radiofyr, pejlstation, radiopejl, markvåg, morsealfabetet, bäring, radiofrekvens, frekvens, TRANSIT, GPS, D-GPS, Glonass, Galileo, LORAN, Decca Navigator, TORAN, Consol, Epos, Ciceron, radar, racon, radionavigering, Grimeton, telegraf, telefon, gsm, navigering, astronomisk navigation.