Cyklop

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Cyklop, Sveriges andra fyrskepp. Utlagt 1844-1864 vid Falsterborev på Sveriges första fyrskeppsstation, 1,5 M SSV Falsterbo fyr, som då var ombyggd till linsfyr.

Cyklop ersatte på stationen fyrskepp Nr 00 Hermina, som legat där 1831-1831, och efterträddes år 1865 av fyrskepp Nr 4 Falsterborev. Hon kom senare att betecknas som Fyrskepp Nr 0 Cyklop.

(släckt).jpg


Falsterbo karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Laddar karta ...


Ur Underrättelser 1852

Fyrfartyget. CYKLOPEN.

Utlades för första gången på yttersta punkten af Falsterborefvet i slutet af Augusti 1844. Fartyget är försedt med 2:ne master och har rödmålade sidor, hvarå finnes tvänne stora hvitmålade bokstäfver F. och S. på hvardera. Det förer en röd flöjel på högsta eller förtoppen samt visar under natten 2:ne fyrar, så placerade, att de icke böra bortskymmas af hvarandra. Fartyget ligger förtöjdt på 6 ½ famnars vatten. Ifrån detsamma pejlas Falsterbo fyr i N. 26° ost på omkring 1 ½ mils afstånd och fyren på Stevens Klint i N. 73° west på kompassen. Fyrarne brinna på omkring 50 fots höjd öfver vattnet och böra i sigtbart väder samt när ej dimma hindrar skenen ifrån ett vanligt högt skeppsdäck synas på 1 à 2 mils afstånd. På fyrfartyget finnes en större klocka, hvarmed klämtas under mist och tjockt väder, för att varsko kommande seglare. På fartyget äro stationerade fem stycken lotsar, som emottaga och lotsa fartyg genom Flintrännan till Drogden och Malmö m. fl. städer på kusten. Så länge tillgång på lotsar finnes ombord, blåser en flagg på en af masttopparne, hvilken flagg nedtages, då lotsarne äro utgångna. Detta fartyg utlägges i Mars eller April och intages i November eller December månader hvarje år, allt efter väderleken. Fyrarne hållas lysande på lika tider, som för Kronans fyrar i allmänhet är stadgadt. Pl. IV.


Se Fyrskepp Nr 0 Cyklop