Nyheter

Fyrsällskapet svarar på Statens kulturfastigheters betänkande (SOU 2013:55)

av Arne Svensson

Svenska Fyrsällskapets remissvar i sammanfattning:

  • att en Nationell Fyrstiftelse bör bildas för att säkerställa ett uthålligt skydd för och bevarande av det kulturhistoriska arv som fyrar och fyrplatser utgör
  • att stiftelseformen, med en full finansiering redan från start, skapar förutsättningar för ett ökat ansvarstagande från det civila samhället, och därmed goda möjligheter för ett bevarande och utvecklande av objekten utifrån annan lagstiftning och med annan ägare än staten
  • att stiftelseformen är en garant för allmänhetens långsiktiga tillgång till fyrar och fyrplatser
  • att stiftelsen ska omfatta en samlad förvaltning och ägande, och att till stiftelsen ska avskiljas samtliga de fyrar som bedöms kulturhistoriskt värdefulla, i takt med att dessa inte längre behövs för sitt ursprungliga ändamål
  • att i stiftelsens ändamål ska ingå att svara för en nationellt sammanhållen kunskapsbas för framtida forskning kring objekten och dess nautiska betydelse, samtmänniskorna och levernet vid de svenska fyrarna och fyrplatserna

Länk till Svenska Fyrsällskapets remissvar (pdf, 512 kB)

Remissvaret går även att finna i senaste numret av Blänket

Länk till Statens kulturfastigheters betänkande (SOU 2013:55)

Fler nyheter